kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Žodis gali įžeisti, o žodynas - užmušti.

PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato
2002 m. sausio 26 d.,
paskutinė redakcija - 2011-10-01


LEGITIMACIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Legitimacijų taryba (toliau-taryba) yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau-LBKS) padalinys ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, LBKS statutu, LBKS seimo ir senato sprendimais, bei šiuo reglamentu.
2. Taryba yra atskaitinga LBKS seimui.
3. Tarybos narius pagal LBKS padalinių pasiūlymus tvirtina seimas.
4. Tarybos darbo reglamentą tvirtina LBKS senatas.
5. Naujai išrinkta Taryba savo pirmajame posėdyje renka Tarybos pirmininką, du pavaduoto-jus, sekretorių ir pasiskirsto pagrindines veiklos sritis.
6. LBKS padaliniuose sudaromos Legitimacijų komisijos, kurioms vadovauja Taryba.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

7. Taryba tikrina padalinių Legitimacijų komisijų rekomendacijas dėl bajorystės pripažinimo ir organizuoja genealoginius ir heraldikos tyrinėjimus.

III. TARYBOS TEISĖS

8. Tarybos nariai turi teisę dalyvauti senato posėdžiuose svečių teisėmis.
9. Padalinių Legitimacijų komisijų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos posėdžiuose, suderinę su Tarybos posėdžio pirmininku.
10. Taryba turi teisę teikti LBKS senatui pasiūlymus dėl LBKS garbės narių tvirtinimo ir narių pašalinimo iš LBKS.

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Taryba savo veiklą organizuoja bendradarbiaudama su kitomis LBKS struktūromis.
12. Taryba jai patikėtus klausimus sprendžia posėdžiuose, kurie kviečiami esant reikalui. Tarybos posėdžiams vadovauja Tarybos pirmininkas, o jam nedalyvaujant - jo pavaduotojai.
13. Tarybos priimti sprendimai bei rekomendacijos dėl bajorystės pripažinimo įforminami protokolais. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas, sekretorius ir nariai, dalyvavę posėdyje.
14. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Tarybos narių.
15. Pagrindiniai bajorystę įrodantys dokumentai yra :
15.1. Prašymas legitimuoti.
15.2. Luominių institucijų ar kitų valstybinių įstaigų dokumentų originalai, kopijos (su
atitinkamos valstybinės įstaigos patvirtinimu), išduoti pretendentų į narius pradininkui.
15.3. Dvi spalvotos fotonuotraukos 3,5x5,5.
15.4. Gimimo ir santuokos liudijimų nuorašai arba kopijos.
15.5. Giminės genealoginė lentelė baigiant legitimuojamuoju į LBKS narius asmeniu.
15.6. Spalvotas herbo pavyzdys, jo aprašymas lietuvių kalba, dokumentais įrodant priklausomybę tai giminei.
15.7. Tėvų, senelių, ir prosenelių gimimo, santuokos liudijimų nuorašai ar kopijos, patvirtintos archyvo pažymos.
15.8. Legitimacijų komisijai (Tarybai) pateiktų dokumentų sąrašas.
16. Papildomi bajorystę įrodantys dokumentai yra :
16.1. Pretendento tėvų, senelių ir prosenelių mirties liudijimų nuorašai ar kopijos.
16.2. Pretendento giminės ar gyvenimo aprašymas.
16.3. Kiti dokumentai, kuriuose yra žinių apie pretendento bajorišką kilmę.
17. Legitimuotis gali bajorų palikuonis arba palikuonė, kurie dokumentais įrodo, kad jo protėviams bajorystė buvo pripažinta nepertraukiamai iki 1918 metų
18. Pagal pateiktus pretendento į bajorus dokumentus jam tvirtinamas vėliausiai oficialiai patvirtintas tos giminės herbas. Jeigu yra du (pagal vyrišką ir moterišką liniją) patvirtinti herbai, tai pretendentui tvirtinamas vyriškos giminės herbas.
19. Moterims, įgijusioms bajorystę po santuokos su bajoru (ne genealogine linija), jos ikisantuokiniams vaikams (o taip pat vaikams, gimusiems po ištuokos su bajoru) bajoriška kilmė nepripažįstama.
20. Santuokiniai bajorų palikuonių vaikai legitimuojami tik sulaukę 18 metų ir pateikę visus bajorišką kilmę įrodančius dokumentus. Jiems bajoriška kilmė pripažįstama, jei jų tėvams ar kitiems pirmos eilės tiesioginės linijos giminaičiams (vaikams, vaikaičiams) jau buvo pripažinta bajorystė pagal ankščiau galiojusią tvarką nepriklausomai nuo vyriškos ar moteriškos linijos.
21. Moterims, kurioms bajoriška kilmė pripažįstama pagal vyro giminę, į bajorystės pripažinimo aktą įrašoma „Pagal vyrą“.
22. Taryba turi teisę spręsti kitus su bajorystės pripažinimu susijusius klausimus ir jų sprendimo išvadas pateikti senatui tvirtinti.
23. Asmuo, pateikdamas patikrinimui Legitimacijos komisijai dokumentus, įrodančius bajorišką kilmę, pateikia ir banko išrašo arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuo patvirtinama, kad jau yra sumokėtas LBKS senato nustatytas mokestis už legitimavimą.
24. Legitimuoti LBKS nariai įrašomi į Lietuvos Bajorų Knygą ir jiems išduodamas Bajorystės pripažinimo aktas, imant nustatytą mokestį.
25. Senato patvirtintos formos Bajorystės pripažinimo aktą pasirašo LBKS vadas, kancleris, senato maršalka ir Legitimacijų tarybos pirmininkas ar kiti vado įgalioti asmenys.
26. Patvirtinus bajorystės pripažinimą, byla su dokumentais perduodama saugoti LBKS archyvui. Byla turi būti sutvarkyta pagal bendrus nuolatiniam saugojimui rengiamų dokumentų reikalavimus (surišta, sunumeruoti lapai).
27. Nuo šio reglamento patvirtinimo, 2002 m. sausio 26 d. senato nutarimu Nr. 1/2002 patvirtintas reglamentas skelbiamas negaliojančiu.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 223 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click