kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Žodis gali įžeisti, o žodynas - užmušti.

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS REVIZIJOS KOMISIJOS DARBO NUOSTATAI

PATVIRTINTA
LRKS Senato posėdyje
2011 m. lapkričio 1 d.
Vilniuje

BENDROJI DALIS

1. Revizijos komisija - tai Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau LBKS) kontrolės organas, kurio pagrindinis tikslas - periodiškai kontroliuoti ir tikrinti LBKS finansinę veiklą ir informuoti apie patikros rezultatus LBKS Seimą bei Senatą.
2. Revizijos komisija yra nepriklausoma kolegiali institucija. Revizijos komisijos įgaliojimų laikas – 4 metai.
3. Revizijos komisijos nuostatus tvirtina ir keičia LBKS Senatas. Revizijos komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos statutu bei šiais nuostatais.

REVIZIJOS KOMISIJOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

4. Revizijos komisija:
a) kontroliuoja LBKS finansinę veiklą ir apie pastebėtus trūkumus informuoja Senatą;
b) pagal atskirą Senato pavedimą kontroliuoja teritorinių skyrių finansinę veiklą ir apie pastebėtus trūkumus informuoja Senatą;
c)tikrina LBKS finansinės veiklos ataskaitas ir teikia išvadas LBKS Seimui bei Senatui.
5. Revizijos komisija turi teisę gauti visus su LBKS finansine veikla susijusius dokumentus.
6. Revizijos komisija iki kiekvienų metų balandžio mėn 30 d. atlieka metinę LBKS finansinės veiklos patikrą. Patikros aktai pateikiami tvirtinti LBKS Seimui bei Senatui.
7. LBKS Senatui ar 2/3 LBKS narių pareikalavus, revizijos komisija privalo atlikti neeilinį LBKS finansinės veiklos patikrinimą.
8. Revizijos komisija, LBKS Senatui pritarus, turi teisę finansinės veiklos patikrinimui kviestis audito įmonę. Patikrinimo kaštus apmoka LBKS.
9. Revizijos komisija atsakinga ir atskaitinga Seimui. Revizijos komisijos išvados pateikiamos raštu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

REVIZIJOS KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

10. Revizijos komisija sudaroma iš 5 narių.
11. Tie patys asmenys Revizijos komisijos nariais gali būti renkami ar skiriami ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
12. Revizijos komisijos nariais negali būti garbės teismo nariai.
13. Kadencijos laikotarpiu atsiradus laisvai Revizijos komisijos nario vietai, artimiausiame LBKS Senato posėdyje renkamas naujas revizijos komisijos narys.

DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Revizijos komisija, susirinkusi į pirmą posėdį, iš savo narių tarpo atviru balsavimu renka Revizijos komisijos pirmininką ir sekretorių.
15. Revizijos komisijos rengiami posėdžiai laikomi teisėtais kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 3 komisijos nariai.
16. Revizijos komisija klausimus sprendžia kolegialiai. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
17. Revizijos komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 5 darbo dienas po Revizijos komisijos posėdžio. Posėdžių protokolų ir nutarimų originalai saugomi 3 metus nedegioje spintoje, o po to perduodami į archyvą.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 219 svečių ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click