kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<> Laisvė - tai ne tada, kai gali daryti ką nori. Laisvė yra tada, kai gali nedaryti to, ko nenori.

Patvirtintas LBKS Senate 2006 m. gruodžio 9 d.,
pakeistas 2013 m. birželio 1 d.

LBKS Senato darbo reglamentas

Bendrosios nuostatos

1.  Šis reglamentas nustato LBKS Senato darbo tvarką.
2.  Senatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LBKS statutu, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.
3.  Aukščiausia struktūra, veikianti tarp Seimų, yra Senatas, renkamas 4 metams. Senatą sudaro LBKS nariai, renkami padaliniuose pagal kvotas, kurias nustato Senatas, atsižvelgdamas į faktinį narių skaičių padaliniuose.

Struktūra ir darbo formos

4. Senatą sudaro Senato nariai - senatoriai.
5. Senatas savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Senato posėdžiuose. Svarstomais klausimais Senatas priima sprendimus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami. Senato veikla tarp posėdžių tęsiama senatoriams bendraujant su LBKS nariais.
6. Senatas atskirus klausimus gali pavesti spręsti Senato sudarytai darbo grupei (komisijai). Darbo grupė (komisija) jai pavestus klausimus sprendžia posėdžiuose.

Senato Maršalka

7. Pirmąjį naujos kadencijos Senato posėdį  ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Seimo šaukia LBKS Vadas.
8. Pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių posėdyje dalyvaujančiam Senatoriui, Senatas renka
Senato Maršalką ir tvirtina kitas Statute numatytas pareigybes.
9. Senato Maršalka yra atsakingas už Senato posėdžių darbotvarkės planavimą, jų vedimo tvarkos užtikrinimą, Senato dokumentų saugojimą, nutarimų, o prireikus – kitų dokumentų viešą paskelbimą. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, Senato Maršalka šaukia Senato posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro ir siūlo Senato posėdžių darbotvarkę, užtikrina, kad visi Senato nariai būtų laiku ir tinkamai informuoti apie Senato posėdžio laiką, vietą ir siūlomą darbotvarkę, pasirašo Senato  sprendimus ir juos skelbia, reguliariai Senato posėdžiuose informuoja Senatą, kaip vykdomi  sprendimai.
10. Maršalka siūlo Senatui pašalinti iš Senato senatorių (padalinio Tarybos teikimu), jei jis be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš eilės.
11. Senato Maršalkai negalint eiti savo pareigų jo funkcijas atlieka Vadas, o Senato Maršalkai nedalyvaujant posėdyje jo funkcijas atlieka laikinas Senato posėdžio pirmininkas, renkamas iš posėdyje dalyvaujančių Senatorių tarpo.

Senato darbo grupės (komisijos)

12. Nuolatines arba laikinąsias Senato darbo grupes (komisijas) Senato sprendimų projektams rengti ar kitiems aktualiems klausimams nagrinėti ir suderintiems siūlymams teikti Senatas  gali sudaryti iš Senato narių šių sutikimu.
13. Senato darbo grupių (komisijų) posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja grupės(komisijos) pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas, kuriuos sudarant grupę iš jos narių skiria Senatas.
14. Į Senato darbo grupių (komisijų) sudėtį gali būti įtraukti atitinkamų sričių specialistai nesantys LBKS nariais.
15. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Komisijos posėdžio sušaukimo, kvorumo, darbotvarkės, svarstymo, protokolavimo, sprendimų priėmimo, jų įforminimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarka tokia pati kaip ir Senato posėdžio.
16. Senato darbo grupių (komisijų) posėdžių sprendimai, priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių grupės narių balsų dauguma, įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo grupių (komisijų) pirmininkai (kai jų nėra – pirmininkų pavaduotojai). Pasirašyti protokolai teikiami Senato Maršalkai. 
17. Darbo grupės (komisijos) sprendimai tvirtinami senate.

Senato posėdis

Sušaukimas

18. Senato veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos šaukia Senato Maršalka ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį.
19. Senato Maršalka privalo sušaukti neeilinį posėdį, jeigu to raštu reikalauja Vadas arba ne mažiau kaip trečdalis Senatorių  pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo reikalavimo gavimo.
20. Senato posėdyje dalyvauja tik Senatoriai bei pageidaujantys dalyvauti posėdyje Garbės bajorai (be balsavimo teisės). Kiti asmenys posėdyje gali dalyvauti tik Senatui leidus. Senatui nutarus gali būti rengiamas uždaras posėdis, kuriame, be Senato narių, gali dalyvauti tik specialiai į šį posėdį kviesti asmenys .

Kvorumas, pirmininkavimas, darbotvarkė

21. Senato posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Senatorių. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso Senato posėdžio metu.
22. Senato posėdžiui pirmininkauja Senato Maršalka.
Posėdžio pirmininkas:
1) skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką;
2) rūpinasi Senato posėdžių darbo tvarka, stebi, kad juose būtų laikomasi šio reglamento, kontroliuoja, kaip savo pareigas atlieka sekretoriato darbuotojai;
3) suteikia Senato nariams žodį, vadovauja svarstymams, gali Senatorių paklausti tikslindamas siūlymų esmę;
4) kontroliuoja kalbų trukmę; jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti;
5) jeigu Senatas neprieštarauja, kalbėjimo laiką gali pratęsti;
6) jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo – kalbėtoją nutraukti;
7) remdamasis svarstymų rezultatais formuluoja klausimus balsuoti, vadovaudamasis šiuo reglamentu nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pabaigą, balsavimo rezultatus;
8) įspėja Senato narius, jeigu šie nesilaiko reglamento arba etikos, ir gali teikti siūlymus įrašyti įspėjimą į protokolą;
9) pasirašo Senato posėdžio protokolą, priimtus sprendimus.
23. Senato posėdyje paprastai svarstomi ir sprendžiami tik tie klausimai, kurie įtraukti į Senato posėdžio darbotvarkę ir kurių nutarimų projektus yra parengusios Senato darbo grupės (komisijos) ar atskiri Senatoriai. Senato posėdžio darbotvarkę sudaro Senato Maršalka; į ją įtraukia Vado pasiūlytus klausimus, taip pat Senatorių, LBKS padalinių vadų, Revizijos komisijos ir Garbės teismo teikiamus klausimus, kuriems spręsti parengti sprendimų projektai. 
24. Posėdžio darbotvarkės projektą ir parengtą posėdžio medžiagą (su nurodytomis rengėjų pavardėmis) Maršalka (per Vyr. Vėliavininką) ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki Senato posėdžio raštu arba elektroniniu paštu pateikia Senatoriams ir paskelbia LBKS tinklalapyje. Darbotvarkėje nustatomas jos klausimų svarstymo eiliškumas, nurodomi pranešėjai.
Šio reikalavimo gali būti nesilaikoma ypatingais atvejais, jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Senato sprendimus. Negalintys dalyvauti posėdyje Senato nariai gali raštu pateikti Senato Maršalkai savo nuomonę svarstomais klausimais, ji turi būti paskelbta posėdyje.  Negalintys dalyvauti posėdyje Senato nariai privalo raštu ar žodžiu pranešti Senato Maršalkai (tiesiogiai arba per kraštų vadus) apie nedalyvavimo priežastį.
25. Jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Senato sprendimus, kuriuos įforminančių sprendimų projektai dėl objektyvių priežasčių nėra parengti ar suderinti, Senato Maršalka turi teisę posėdžio metu pateikti Senatui svarstyti klausimą ir siūlyti įtraukti jį į posėdžio darbotvarkę.
Posėdyje dalyvaujančių Senatorių siūlymu Senato Maršalkos sudaryta posėdžio darbotvarkė gali būti pakeista ar papildyta paprasta posėdyje dalyvaujančių Senatorių balsų dauguma.
Senato posėdis be pertraukos negali trukti ilgiau kaip dvi valandas.

Svarstymas

26. Senato posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, paprastai pirmiausia išklausomas darbotvarkėje nurodytas pranešėjas, pristatantis klausimą ir jo sprendimo projektą, ir Senato narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.
Pristatant svarstomą klausimą išdėstoma jo esmė, nurodoma jo įtaka LBK Sąjungai, pranešama apie derinimo rezultatus, informuojama apie Senato darbo grupių (komisijų) išvadas ir siūlymus.
Pranešimai Senato posėdyje paprastai skaitomi iš tribūnos. Nuomonę pareikšti galima ir iš vietos.
Posėdžio metu kalbėti galima tik Maršalkai leidus.
27. Pranešimo trukmę nustato Maršalka, suderinęs su pranešėju. Paprastai ji neturi viršyti 10 minučių. Senato nario nuomonei pareikšti paprastai skiriama iki 5 minučių (kitų posėdžio dalyvių nuomonei pareikšti – iki 1 minutės). Prireikus Maršalka gali nustatyti kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę.
28. Kiekvienu darbotvarkės klausimu Senatoriai (išskyrus Vadą ir Senato Maršalką) turi teisę kalbėti ne daugiau kaip du kartus (neskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, siūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti posėdžio dalyviai – kartą.
Replikos sakomos reaguojant į kieno nors kalbą arba prašant ką nors paaiškinti. Ar suteikti žodį replikai, sprendžia Maršalka.
29. Neeiliniame posėdyje svarstomi tik tie klausimai, kuriuos pateikia posėdžio iniciatoriai.
30. Senatorius nebalsuoja, kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti LBKS ir jo privačiųjų interesų konfliktą. 
31. Senatoriaus balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.
32. Jeigu posėdžio metu nespėjama išnagrinėti kurio nors darbotvarkėje numatyto klausimo, jis yra įrašomas į artimiausio posėdžio darbotvarkę.

Sprendimų priėmimas

33. Senato sprendimui priimti reikia paprastos posėdyje dalyvaujančių Senatorių balsų daugumos. Balsuoti turi teisę tik Senatoriai. Senatui nusprendus balsavimas gali būti slaptas,  atviras arba vardinis (pasirašant).
34. Paprasta posėdyje dalyvaujančių Senatorių balsų dauguma paprastai nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių?“ Jeigu prieštaraujančių nėra, posėdžio pirmininkas skelbia: „Priimta“. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Senato nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus skaičiuoja posėdžio pirmininkas. Teikiant klausimą balsavimui posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti „už“, „prieš“ ir klausia, „kas susilaikė“. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“, jeigu daugumos nėra – „Nepriimta“.
Jeigu bent trys Senatoriai reikalauja nustatyti Senatorių balsų daugumą dėl tam tikrų procedūrinių klausimų (pavyzdžiui, dėl to, kad būtų nutraukta diskusija Senato posėdyje, ir kt.), balsų dauguma nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių“. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Senato nariai pakelia rankas.

Sprendimų įforminimas, pasirašymas, skelbimas ir įsigaliojimas

35. Senato posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Senatui pirmininkaujantis Maršalka (ar kitas Senato posėdžiui pirmininkavęs asmuo) ir sekretoriaujantis asmuo. Prie Senato posėdžio protokolo pridedamos Senatorių, negalėjusių dalyvauti posėdyje, iki posėdžio pateiktos raštiškos nuomonės posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.
36. Atskira Senato ar Senatorių nuomonė gali būti įforminta protokoliniu įrašu.
37. Senato priimtus sprendimus ir protokolinius įrašus Senato Maršalka skelbia LBKS interneto tinklapyje, nebent Senatas nuspręstų kitaip.
38. Nutarimai įsigalioja nuo paskelbimo LBKS interneto tinklapyje dienos, jeigu juose nenustatyta kita įsigaliojimo data.

Protokolas

39. Senato posėdžius protokoluoja Senato sekretorius ar kitas sekretoriato narys. Protokolai rengiami ir įforminami raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka.
40. Senato posėdžio protokole nurodoma:
40.1 posėdžio data, vieta ir protokolo registracijos numeris (posėdžių protokolai yra numeruojami didėjimo tvarka iki kadencijos pabaigos);
40.2 posėdyje dalyvavusių asmenų vardai ir pavardės;
40.3 svarstyti klausimai ir pranešėjai;
40.4 posėdyje dalyvavusių asmenų pareiškimai, paaiškinimai, išvados, nuomonės ir pasiūlymai;
40.5 Senato balsavimo rezultatai;
40.6 priimti sprendimai.
41. Posėdžio protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolai  ne vėliau kaip per 10 dienų  pristatomi Kancleriui, o elektroninės protokolo versijos siunčiamos visų kraštų vadams elektroniniu paštu pdf formatu.                                                                       
42. Senato posėdžių protokolai saugomi Sąjungos kanceliarijoje (vėliau archyve), iš kurių vienas egzempliorius kadencijos laikotarpiu būna pas Senato Maršalka.

LBKS Senatorių pareigos, teisės ir atsakomybė

43. Senatorius privalo aktyviai dalyvauti LBKS veikloje, dalyvauti Senato posėdžiuose, būti aktyviu Senato darbe, gerbti kolegų nuomonę, būti tolerantišku diskusijose, prisilaikyti reglamento ir etikos normų. Už savo veiklą Senate Senatorius privalo reguliariai atsiskaityti savo kraštuose.
44. Senatorius turi teisę laisvai reikšti savo įsitikinimus ir dalyvauti diskusijose, būti renkamu į visas Statute numatytas pareigybes, teikti kandidatūras  į LBKS garbės narius ir LBKS bajoro garbės vardui gauti , vertinti vadovybės darbą, prireikus kreiptis į Garbės Teismą, gauti informaciją apie visą LBKS veiklą, dalyvauti bet kuriose  Senato struktūrose (komisijose, darbo grupėse, komitetuose ir pan.), gauti sąjungos paramą siekiant jos tikslų, būti bet kurios visuomeninės  ar politinės organizacijos nariu.
45. Senatorius atsako už normalų ir reguliarų Senato darbą, senate priimtų sprendimų teisingumą ir reikalingumą, senate pareikštos informacijos teisingumą, senatoriaus pareigų vykdymą.  

Baigiamosios nuostatos

46. Visus Senato veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame reglamente, Senato posėdžio metu siūlo spręsti posėdžio pirmininkas. Toks sprendimas, posėdžio pirmininkui trumpai išdėsčius motyvus, priimamas be diskusijų balsavusių Senatorių balsų dauguma.
47. Senato darbo reglamentas ir atskiri jo straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami paprasta posėdyje dalyvaujančių Senatorių balsų dauguma.

LBKS Senato Maršalka E.Matulevičius

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 214 svečių ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click