kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<> Laisvė - tai ne tada, kai gali daryti ką nori. Laisvė yra tada, kai gali nedaryti to, ko nenori.

Šis Statutas priimtas 1994 m. balandžio 23 d. atkuriamajame Seime.
Pakeistas 2005-05-15 neeiliniame Seime.

 

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS

 

STATUTAS

I . Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (toliau LBKS), jungianti į Lietuvos bajorų organizaciją Lietuvos bajorų ainius, įrodžiusius protėvio bajoro giminės tęstinumą, yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja.
1.2. Lietuvos bajorų draugijos, veikusios 1928 – 1940 m., veiklą nutraukė Lietuvos okupacija. Lietuvos bajorų draugijos įstatų pagrindu 1994 m. atkurta LBKS yra pilnateisė Lietuvos bajorų draugijos tradicijų tęsėja.
1.3. LBKS veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo statutu.
1.4. LBKS – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti LBKS narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. LBKS teisinė forma – asociacija.
1.5. LBKS turi savo herbą, vėliavą, antspaudą ir kitą simboliką. LBKS buveinė yra Trakų Vokėje, Žalioji aikštė 2a, Vilnius, LT – 02021. LBKS vėliava nuolat iškeliama virš buveinės liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

II. LBKS tikslai ir veiklos
sritys ir rūšys

2.1. Skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai. Puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, europines krikščioniškąsias vertybes. Populiarinti Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos istorinį paveldą, tradicijas. Gaivinti Lietuvoje teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.
2.2. LBKS veiklos sritys apima praeities tyrinėjimus – genealogiją, heraldiką, bajorijos ir dvarų kultūros paveldą, kultūrinių renginių organizavimą, LBKS plėtrą ir veiklos populiarinimą, ryšių su užsienio kilmingųjų asociacijomis plėtojimą, leidybos veiklą, bajorijos ateities – jaunimo ugdymą.
2.3. LBKS veiklos rūšys yra legitimacija, švietimas, bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonijos, atributikos kūrimas, koncertų, parodų, konferencijų, teminių išvykų, ekskursijų, labdaros ir kitų renginių organizavimas, knygų, žurnalo "Lietuvos bajoras" leidyba, LBKS archyvo kaupimas ir priežiūra, interneto svetainės organizavimas, LBKS patalpų, inventoriaus įsigijimas ir eksploatacija, ūkinė komercinė veikla, reikalinga jLBKS tikslams pasiekti, bet neprieštaraujanti įstatymams ir šiam Statutui.

III. Nariai

3.1. LBKS nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, pilnamečiai ir pilnateisiai Lietuvos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų palikuonys nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Jų bajoriškoji kilmė nustatyta tvarka patikrinta LBKS Legitimacijų tarybos, patvirtinta bajorų Senato, o jie patys duoda bajoro priesaiką.
3.2. LBKS nariai turi teisę dalyvauti LBKS veikloje, balsuoti, būti renkami į LBKS organus, naudotis LBKS teikiamomis paslaugomis, susipažinti su LBKS dokumentais ir gauti informaciją apie LBKS veiklą, išstoti iš LBKS.
3.3 LBKS nariai privalo laikytis Statuto ir duotos priesaikos. LBKS nariai gali būti pašalinti iš Sąjungos, jei jų veikla prieštarauja Statutui ir duotai priesaikai.
3.4. LBKS nariai privalo mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Senatas. Jei LBKS narys nesumoka nario mokesčio 2 metus iš eilės, jo narystė sustabdoma.
3.5. LBKS nariams, seimo sprendimu, vadovaujantis garbės bajoro vardo suteikimo nuostatais, už ypatingus nuopelnus gali būti suteiktas LBKS garbės bajoro vardas.
3.6. LBKS garbės nariais gali būti pripažinti Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, ypatingai nusipelnę Lietuvai, Lietuvos bajorijai, LBKS. Juos tvirtina Senatas, vadovaudamasis LBKS garbės nario suteikimo nuostatomis, bet jie negali balsuoti ir būti renkami į LBKS organus.
3.7. LBKS nariai privalo savo veikloje vadovautis devizu "Tiesa - Garbė- Orumas" (Veritas - Honorre - Respectum.

IV. LBKS valdymas

4.1. LBKS organai: Seimas, Senatas, Vadas.

V. Seimas

5.1. Aukščiausias LBKS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises, yra Seimas, kuris šaukiamas Senato sprendimu ne rečiau, kaip kas dveji metai.
5.2. Neeilinis Seimas šaukiamas, jei to reikalauja du trečdaliai Senato narių arba vienas trečdalis LBKS narių.
5.3. Seimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai deleguotų atstovų. Delegatų skaičių ir atstovavimo normą nustato Senatas. Seimo delegatai renkami LBKS padaliniuose pagal Senato nustatytas atstovavimo normas.
5.4. Seimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
5.5. Seimas du trečdaliai balsų sprendžia visus Statuto pakeitimo klausimus.
5.6. Seimui tiesiogiai už savo veiklą atsiskaito Vadas, Senatas, Legitimacijų Taryba, Revizijos komisija ir Garbės teismas.
5.7. Seimas:
5.7.1. tvirtina bajoro priesaikos tekstą.
5.7.2. tvirtina LBKS veiklos ataskaitas.
5.7.3. tvirtina narių pašalinimą iš LBKS.
5.7.4. nustato Senato narių skaičių.
5.7.5. renka Senato narius pagal Senato patvirtintas padalinių atstovavimo kvotas
5.7.6. renka LBKS vadą.

VI. Senatas

6.1. Kolegialus valdymo organas, veikiantis tarp Seimų, yra Senatas, kuris renkamas Seime ketveriems metams.
6.2. Senato sprendimai priimami balsų dauguma dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams Senato narių. Jie yra privalomi visiems LBKS padaliniams, kurie steigiami Senato sprendimu. Senato darbą organizuoja Senato Maršalka.
6.3. Senatas renka:
6.3.1. Senato Maršalką (slaptu balsavimu).
6.3.2. Kanclerį (Vado teikimu), kuris vadovauja kanceliarijos darbui ir ūkinei – finansinei veiklai.
6.3.3. Vado pavaduotojus (Vado teikimu).
6.3.4. Vyriausiąjį Vėliavininką, kuris rūpinasi LBKS atributika, jos naudojimu, narių sukvietimu ir jų dalyvavimo užtikrinimu (Vado teikimu).
6.3.4. Iždininką ir Vyriausiąjį raštvedį (Kanclerio teikimu).
6.3.5. Vyriausiąjį archyvarą (Legitimacijos tarybos teikimu).
6.4. Senatas tvirtina:

6.4.1. Legitimacijų tarybos pateiktas rekomendacijas dėl bajorystės pripažinimo asmenims, kurių dokumentai patikrinti nustatyta tvarka.
6.4.2. LBKS organų darbo reglamentus.
6.4.3. Kasmetines LBKS finansines-ūkines ataskaitas.
6.5. Senato posėdžius organizuoja Senato Maršalka ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį.
6.6. Senatas svarsto pasiūlymus dėl pašalinimo iš LBKS narių.
6.7. Senato sprendimu LBKS gali steigti kitus juridinius asmenis, jungtis į tarptautines kilmingųjų asmenų asociacijas, kurių veiklos tikslai neprieštarauja LBKS tikslams.

VII. Vadas

7.1. LBKS Vadas yra vienasmenis valdymo organas. Jis vadovauja LBKS, atstovauja jai valstybės, visuomeninėse ir organizacijose bei institucijose, sudaro sandorius.
7.2. LBKS Vadą ketveriems metams renka Seimas. Tas pats LBKS narys Vadu gali būti renkamas ne ilgesniam kaip dviejų kadencijų laikotarpiui paeiliui.

VIII. Legitimacijų Taryba

8.1. Legitimacijų Taryba teikia Seimui rekomendacijas dėl bajorystės pripažinimo.
8.2. Legitimacijos Tarybos nariai ketveriems metams renkami bei atleidžiami padaliniuose. Legitimacijų tarybos narių skaičių ir narius tvirtina Bajorų Seimas.
8.3. Legitimacijos Tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka Legitimacijų tarybos nariai.

IX. Revizijos komisija

9.1. Revizijos komisija yra lėšų ir finansinės veiklos kontrolę vykdantis organas.
9.2. Revizijos komisijos narių kiekį nustato ir narius renka bei atleidžia Bajorų Seimas.
9.3. Revizijos komisija atskaitinga Seimui.
9.4. Revizijos komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka Revizijos komisijos nariai.

X. Garbės teismas

10.1. Garbės teismo narių skaičių nustato ir narius renka bei atleidžia Bajorų Seimas.
10.2. Garbės teismas vertina, kaip LBKS nariai laikosi LBKS Statuto nuostatų ir priesaikos.
10.3. Padaliniuose Garbės teismui atstovauja Etikos komisijos, renkamos jų Seimeliuose.
10.4. Garbės teismui vadovauja pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka Garbės teismo nariai.

XI. LBKS FILIALAI
(PADALINIAI), ATSTOVYBĖS

11.1. LBKS gali steigti filialus (padalinius), atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11.2. Sprendimus dėl LBKS filialų (padalinių), atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Senatas. Padalinys steigiamas, kai yra ne mažiau kaip 25 nariai.
11.3. Filialas (padalinys) ar atstovybė veikia pagal Senato patvirtintus filialo (padalinio) ar atstovybės nuostatus.
11.4. LBKS nariai priklauso padaliniams ir dalyvauja jų veikloje pagal savo gyvenamąją vietą, jei nepageidaujama kitaip.

XII. LBKS TURTO, LĖŠŲ PANAUDOJIMO IR VEIKLOS
KONTROLĖS TVARKA

12.1. LBKS turtą ir lėšas sudaro nario mokesčiai, rėmėjų lėšos, rėmėjų aukos, lėšos iš kitų šaltinių, teisėtu būdu įgytas turtas ir pajamos iš Statute numatytos veiklos.
12.2. LBKS jai perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.3 . LBKS veiklos kontrolę vykdo Seimas, kuris tvirtina LBKS veiklos atskaitą. Tarp Seimų veiklos kontrolę vykdo Senatas.
12.4. LBKS turto ir lėšų naudojimo kontrolę vykdo Revizijos komisija.

XIII. LBKS LIKVIDAVIMAS IR
REORGANIZAVIMAS

13.1. LBKS nustoja veikusi Seimo sprendimu, kuris yra priimamas keturių penktadalių balsų dauguma. Visus klausimus, susijusius su LBKS turto likvidavimu, sprendžia Seimo paskirtas likvidatorius.

 

XIV. LBKS STATUTO KEITIMO TVARKA

14.1. LBKS Statutas gali būti keičiamas Seimo sprendimu.

XV. INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

15.1. Dokumentų ir kitos informacijos nariams pateikimo tvarką nustato Senatas.
15.2. LBKS dokumentai, skelbimai ir kita informacija, su kuria reikia supažindinti narius arba kitus suinteresuotus asmenis, teikiami interneto svetainėje adresu www.bajorusajunga.lt"    -   www.lbks.lt *
15.3. Įstatymuose numatyti įstaigos vieši pranešimai skelbiami dienraštyje "Lietuvos žinios".
15.4. Už informacijos skelbimą atsakingas LBKS Vadas.

Neeilinio Seimo įgaliotas
Statutą 2005 m. gegužės 25 d. Kaune pasirašė
LBKS VADAS KĘSTUTIS KAZIMIERAS IGNATAVIČIUS

* pakeista tinklaraštininko, nepakeitus statuto

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 230 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click