kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

   Nenusiminkite, jei iš jūsų juokiasi. Būtų daug blogiau, jei jūsų verktų...

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2010 m. balandžio 15 d.
Vilnius

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (toliau – LBKS), atstovaujama LBKS vado Kęstučio Kazio Ignatavičiaus bei veikianti pagal LBKS statutą, ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – LDKVR), atstovaujamas direktoriaus dr. Vydo Dolinsko bei veikiantis pagal LDKVR statutą, sudaro šią dvišalę ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis).

 1. Sutarties objektas

LBKS ir LDKVR ilgalaikis bendradarbiavimas aktualinant ir populiarinant Lietuvos valstybės ir ir visuomenės istoriją bei kultūros paveldą, ugdant Lietuvos visuomenės istorinę atmintį, stiprinant jos narių pilietinį ir patriotinį auklėjimą, pristatant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus (toliau – Valdovų rūmus) kaip išskirtinį Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorijos paminklą, išryškinant jo istorines sąsajas su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo ir bajorijos raida, įgyvendinant LBKS ir LDKVR misiją mokslinių tyrimų, švietėjiškos bei kitos kultūrinės veiklos srityse, siekiant racionalaus išteklių ir pajėgų panaudojimo bei maksimalaus poveikio visuomenei rezultato.

 1. Šalių įsipareigojimai
  1. Šalys įsipareigoja įvairiomis priemonėmis Lietuvoje ir užsienyje pristatyti, populiarinti ir aktualinti Lietuvos valstybės bei visuomenės istoriją, kultūros paveldą, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo ir bajorijos istorinę raidą.
  2. Vykdant bendrus švietėjiškus ir kitus kultūrinius projektus, formuoti Lietuvos visuomenės istorinės atminties kultūrą, stiprinti pilietinį ir patriotinį auklėjimą, atgaivinti ir puoselėti istorines genealogijos ir heraldikos tradicijas Lietuvoje.
  3. Pristatant Valdovų rūmus kaip išskirtinį Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorijos paminklą, išryškinti jo sąsajas su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentarizmo raida bei atskleisti su Valdovų rūmų istorija betarpiškai susijusius Lietuvos bajorijos istorijos aspektus.
  4. Rengti ir įgyvendinti bendrus mokslinius, leidybinius, švietėjiškus bei kitokio pobūdžio projektus, susijusius su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos istorijos, giminių genealogijos bei heraldikos tyrimais ir Valdovų rūmų raidos šiais aspektais nušvietimu.
  5. Šalys įsipareigoja keistis publikuotais moksliniais, informaciniais, istorijos populiarinimo ir kitais leidiniais.
  6. LBKS įsipareigoja pagal galimybes teikti LDKVR istorinę, ikonografinę bei kitokią mokslinę medžiagą ir konsultuoti Lietuvos bajorijos istorijos, genealogijos, heraldikos bei šių tradicijų tęstinumo ir aktualinimo klausimais.
  7. LDKVR įsipareigoja pagal galimybes teikti LBKS istorinę, ikonografinę bei kitą mokslinę medžiagą Lietuvos valstybingumo, parlamentarizmo, visuomenės ir kultūros raidos bei paveldo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir bajorijos genealogijos ir heraldikos klausimais bei valstybės istorinės heraldikos temomis.
  8. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti kitais mokslinės, kultūrinės, švietėjiškos veiklos klausimais.
  9. LBKS įsipareigoja pagal galimybes tęsti su Valdovų rūmų atkūrimu ir galutiniu įrengimu susijusius paramos projektus, juos atitinkamai suderinusi su LDKVR.
  10. Vadovaudamiesi „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų mecenatų, rėmėjų ir dovanotojų pagerbimo nuostatais“, LDKVR įsipareigoja deramai įamžinti LBKS paramą, suteiktą Valdovų rūmams atkurti ir galutinai įrengti, ją pristatyti muziejinių ekspozicijų informacinėje sistemoje, atitinkamuose leidiniuose, atkurtų Valdovų rūmų istorinėse erdvėse bei viešinti LDKVR veikloje.
  11. Vadovaudamiesi „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų mecenatų, rėmėjų ir dovanotojų pagerbimo nuostatais“, LDKVR įsipareigoja už LBKS Valdovų rūmams atkurti ir galutinai įrengti suteiktą paramą LBKS atstovus kviesti į LDKVR organizuojamus mokslinius, švietėjiškus, kultūrinius ir kitus renginius.
  12. LDKVR įsipareigoja už LBKS Valdovų rūmams atkurti ir galutinai įrengti suteiktą paramą sudaryti sąlygas Valdovų rūmų patalpose neatlygintinai organizuoti kasmetinį LKBS renginį iš anksto suderinus jo laiką.
  13. Vadovaudamiesi „Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų reprezentacinių ir kultūrinių renginių kriterijais“ ir atsižvelgdami į esamas galimybes, LDKVR įsipareigoja sudaryti sąlygas LBKS pasinaudoti Valdovų rūmų atitinkamomis vidaus patalpomis ir kiemo erdvėmis LBKS kitiems renginiams organizuoti, iš anksto suderinus renginių laiką.
  14. LDKVR įsipareigoja pagal galimybes sudaryti sąlygas LBKS atstovams ir svečiams iš Lietuvos bei užsienio aplankyti Valdovų rūmus, susipažinti su jų ekspozicijomis, dalyvauti LDKVR organizuojamuose renginiuose.
  15. LBKS įsipareigoja pagal galimybes demonstruoti turimą bajoriškos kilmės istorinę atributiką (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos giminių herbus ir istorines vėliavas) Valdovų rūmų vidaus patalpose ir kiemo erdvėse LDKVR ir atitinkamų valstybinių institucijų organizuojamuose valstybinių švenčių, valstybės protokolo ir kituose reprezentaciniuose, taip pat kultūriniuose renginiuose, tai iš anksto suderinus su renginių organizatoriais.
  16. LBKS įsipareigoja pagal galimybes prisidėti Valdovų rūmų vidaus patalpose ir kiemo erdvėse LDKVR organizuojant renginius, padedančius aktualinti Lietuvos istoriją bei šalies kultūros paveldą, bajorijos raidą, ir juose dalyvauti, iš anksto suderinus su LDKVR.
  17. LBKS Senatas, o LDKVR Direktorius skiria įgaliotus asmenis šios bendradarbiavimo sutarties vykdymui koordinuoti.
  18. Sutarties Šalys įsipareigoja joms prieinamomis priemonėmis skelbti informaciją apie bendradarbiavimą ir bendrus projektus viešojoje erdvėje.
 2. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas
  1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra neterminuota.
  2. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
  3. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį apie ketinimą nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš tris mėnesius.
 3. Sutarties vykdymas

Įgyvendinant šią Sutartį, tarp šalių gali būti pasirašomos kiti susitarimai, apibrėžiantys kiekvienos iš Šalių finansinius ir turtinius įsipareigojimus bei pareigų pasidalijimą, vykdant konkrečius bendrus projektus.

 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Ginčai, kylantys dėl sutarties sąlygų, sprendžiami derybomis, Šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.
 2. Sutarties šalių adresai

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Įstaigos kodas: 191868349
Adresas: Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė,
LT-02021 Vilnius
Bankas, banko kodas:
AB SEB bankas, 70440
A.s. LT43 7044 0600 0106 5645
Tel. 8-5 264 51 39
Mob. 8 686 17544
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Vadas
Kęstutis Kazys Ignatavičius
A.V.

Nacionalinis muziejus
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Įmonės kodas: 302297628
Adresas: Katedros a. 3, LT-01143 Vilnius
Bankas, banko kodas:
AB bankas „Swedbank“, 73000
A.s. LT84 7300 0101 1349 0290
Tel. 8-5 212 7476
Faks. 8-5 212 7470
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Direktorius
Dr. Vydas Dolinskas
A.V.

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 94 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click