kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>>   Žodis gali įžeisti, o žodynas - užmušti.

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS

GARBĖS TEISMO NUOSTATAI

Priimta 2014-02-22 Senato posėdyje

Legem brevem esse oportet !
DORA,  GARBĖ,  SĄŽINĖ  -  D A R N A!

Visuomenė pradeda griūti po doros sampratos griūties. Tada visos sferos eižėja savaime, nes bet kokioje veikloje, ar eiliniai bendruomenės nariai, ar prileidus nesąžiningą žmogų prie valdžios svertų, jie tiesiog nesirūpina tuo, kuo privalo rūpintis, bet nepamiršta savęs, savo giminių ir draugų bei rėmėjų. Lygiai tas pats ir daugelyje kilmingųjų bendruomenių bei jų narių, nešiojančių savo protėvių herbus, nieko bendro neturinčių su ūkine ar gamybine veikla.

Kas tai yra dora, kuri taip veikia visas gyvenimo sferas?  Tai sąžinė, kuri visada kalba tiesą, tai kelias į darną, į visuotinę darną, darną su savimi, su aplinka, su bendrija, paženklinta LBKS ir giminių herbais.  Nesant darnos, prasideda destrukcija – visa ko neatitikimas tarpusavyje, ko pasekoje bendruomenės nariai praranda pasitikėjimą bendrijos sistema, vedančia į sistemos griūtį. 

Garbė, kaip savoka, susijusi su savęs suvokimu, su sąžine, savo pareigos bendrijai samprata. Garbė – tai savęs įvertinimo išraiška. Garbingas žmogus tiesiog nesugeba iškrėsti niekšybės – jam tai svetima ir pasibjaurėtina. Todėl duotas žodis jam – kaip kitam pasirašyta sutartis. Pabėgdami nuo problemų – paliekame jas spręsti kitiems, bet ne visada jos bus pakeliamos pasilikusiųjų pačiams. Protėviai mums apie tai paliko nedviprasmiškus priesakus, laikykimės jų. bajoriškoje aplinkoje tai itin svarbu ir prasminga.

LIETUVOS  BAJORŲ  KARALIŠKOSIOS  SĄJUNGOS  GARBĖS  TEISMO 
N U O S T A T A I

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

 1. LBKS Garbės teismo nuostatai nustato LBKS Garbės teismo darbo tvarką, jo posėdžių šaukimo ir vedimo, sprendimų priėmimo, drausmės bylų bajorams ir prašymų dėl bajorų garbės gynimo nagrinėjimo tvarką.
 2. LBKS  Garbės teismas (toliau Garbės teismas) – LBKS drausmės bylas bei bajorų pašymus dėl bajoro garbės gynimo nagrinėjanti LBKS institucija.
 3. Garbės teismas savo veikloje vadovaujasi LBKS Statutu, Senato aktais ir šiais nuostatais.

II. GARBĖS TEISMO VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

 1. Garbės teismas, įgyvendindamas jam priskirtus uždavinius, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
 1. Garbės teismo ir jo narių nepriklausomumo;
 2. bajoro, kuriam iškelta drausmės byla, nekaltumo prezumpcijos;
 3. bajoro, kuriam iškelta drausmės byla, teisės į gynybą;
 4. Garbės teisme dalyvaujančių šalių lygiateisiškumo;
 5. užtikrinti Garbės teismo narių darbo drausmę ir atsakomybę;
 6. saugoti Garbės teismo autoritetą;
 7. ginti Garbės teismo narių garbę;
 8. objektyviai ir laiku nagrinėti iškeltas drausmės bylas bajorams ir priimti sprendimus;
 9. nagrinėti bajorų prašymus dėl bajoro garbės gynimo;
 10. siekti, kad Garbės teismo narių veikla ir elgesys atitiktų jiems keliamus etikos reikalavimus;
 11. griežtai pasmerkti įvairius finansinius nusižengimus ir aplaidumą, nesuderinamus su bajoro  statusu ir LBKS Statutu.

III.  LBKS  GARBĖS TEISMO  SUDĖTIS

 1. Garbės teismas sudaromas ketveriems metams iš penkių narių LBKS Senato teikimu ir LBKS  Seimo  pritarimu. Garbės teismo narių kadencijų skaičius neribojamas
 2. Garbės teismo nariai išsirenka šio teismo pirmininką, kuris organizuoja Garbės teismo darbą.
 3. Garbės teismo pirmininkas šaukia Garbės teismo posėdžius ir jiems pirmininkauja; kartu su Garbės teismo sekretoriumi pasirašo Garbės teismo posėdžių protokolus; pasirašo Garbės teismo vardu raštus, kvietimus, pranešimus, atsako į gautus raštus.
 4. Garbės teismo nariai dalyvauja Garbės teismo posėdžiuose, o tuo atveju, kai negali dalyvauti posėdyje, informuoja Garbės teismo pirmininką; Garbės teismo pirmininko pavedimu rengia medžiagą Garbės teismo posėdžiui, toks narys turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, teisminių bylų, kuriose bajoras yra nusižengęs, atlikti papildomą aplinkybių tyrimą.
 5. Kai Garbės teismo pirmininkas laikinai negali atlikti savo funkcijų, jas atlieka vyriausias pagal amžių Garbės teismo narys.
 6. Garbės teismo nario įgaliojimai pasibaigia, kai pasibaigia jo, kaip Garbės teismo nario įgaliojimai; jis savo noru atsistatydina iš Garbės teismo nario pareigų; įsiteisėja Garbės teismo sprendimas paskirti jam nuobaudą; jis atšaukiamas iš Garbės teismo nario pareigų; Garbės teismo narys atšaukiamas iš pareigų, LBKS Senato motyvuotu sprendimu.
 7. Esant reikalui LBKS Senatas siūlo naują Garbės teismo narį.

IV.  BAJORŲ  DRAUSMINĖS  ATSAKOMYBĖS  PAGRINDAI

Drausminės atsakomybės pagrindai:

 1. Bajoro vardą žeminantis poelgis ir priesaikos sulaužymas.
 2. Su bajoro garbe nesuderinamas ir bajoro etikos kodekso reikalavimų neatitinkantis poelgis, kuriuo pažeminamas bajoro vardas bei kenkiama LBKS autoritetui.
 3. Bet koks pareiginis nusižengimas – aiškiai aplaidus konkrečios bajoro pareigos atlikimas arba jos neatlikimas  be pateisinamaos priežasties.
 4. Kitų LBKS Statuto ir etikos kodekso reikalavimų pažeidimas.
 5. LBKS Statute nustatytų bajoriškų principų ir visuomeninės veiklos apribojimų nesilaikymas.

V.  BYLOS  SUDARYMAS  IR  PASIRENGIMAS  JĄ  NAGRINĖTI

Garbės teismui bajoro drausmės bylos sudarymą turi teisę teikti tik LBKS Senatas ar jo padaliniai. Garbės teismo pirmininkas, gavęs LBKS Senato kreipimąsi iškelti bajorui drausmės bylą, priima vieną iš šių sprendimų:

 1. Iš Garbės teismo narių paskiria pranešėją bei paveda jam parengti bajoro drausmės bylą nagrinėti posėdyje, nustatydamas datą, vietą ir laiką. Apie Garbės teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešama bajorui, kurio byla bus nagrinėjama. Taip pat, į posėdį gali būti kviečiami LBKS Senato atstovai.
 2. Atsisako priimti drausmės bylą, jei ji pateikiama be LBKS Senato pritarimo arba paruošta nepakankamai motyvuota, ar neaiškiai suformuluota.
 3. Garbės teismo narys, kuriam pavesta paruošti garbės bylą nagrinėjimui, gali pareikalauti bet kurios medžiagos, jo nuomone reikalingos išsamiam bylos nagrinėjimui.
 4. Informacija apie Garbės teismo posėdį ir klausimus numatomus jame svarstyti, paskelbiama LBKS internetiniame tinklapyje ne vėliau, kaip prieš tris darbo dienas iki posėdežio.

VI.  BYLOS  NAGRINĖJIMAS  LBKS  GARBĖS  TEISMO  POSĖDYJE

 1. Garbės teismas bylas nagrinėja viešame posėdyje, išskyrus tuos atvejus, kai tai pažeistų bajoro asmens privataus gyvenimo paslaptis.
 2. Garbės teismo posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Garbės teismo nariai.
 3. Garbės teismo posėdyje dalyvauja bajoras, kurio byla yra svarstoma, LBKS tarybos ir LBKS Senato atstovai (geriausia, tai atstovas, kurio inciatyva yra keliama byla).
 4. Kai į Garbės teismo posėdį su pateisinama priežastimi neatvyksta bajoras, kurio byla nagrinėjama, teismas atideda bylos nagrinėjimą paskirdamas kito posėdžio laiką.
 5. Kai į Garbės teismo posėdį neatvyksta bajoras, kuriam keliama byla ir jam pranešta apie nagrinėjimo datą, vietą ir laiką, bet nėra gautas jo prašymas nenagrinėti bylos jam nedalyvaujant, Garbės teismas bylą nagrinėja iš esmės.
 6. Kraštų etikos komisijų ir LBKS Senato atstovo neatvykimas į Garbės teismo posėdį netrukdo nagrinėti bylą iš esmės, jeigu Garbės teismas nenusprendžia priešingai.
 7. Garbės teismo posėdį pradeda Garbės teismo pirmininkas, pranešdamas kieno byla bus nagrinėjama ir jos iškėlimo priežastis. Toliau bylos medžiagą pristato Garbės teismo narys, kuriam tai pavesta. Po pranešėjo pristatymo pirmiausia turi teisę pasisakyti LBKS Senato atstovas, kurio inciatyva bajorui iškelta garbės teismo byla. Garbės teismo nariai gali užduoti klausimus susijusius su nagrinėjama byla.
 8. Dalyvaujantys posėdyje asmenys turi teisę posėdžio metu užduoti klausimus, pareikšti prašymus, teikti įrodymus, prieštarauti kitų posėdžio dalyvių pareiškimams.
 9. Garbės teismo posėdis protokoluojamas. Protokolą, ne vėliau kaip per septynias dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

VII.  GARBĖS  TEISMO  SPRENDIMAS  IR  JO  PRIĖMIMAS

Garbės teismas bajoro drausmės bylą išsprendžia priimdamas sprendimą. Garbės teismas išnagrinėjęs bajoro garbės bylą, sprendimu gali:

 1. nutraukti bajoro garbės bylą, nes nėra bajoro drausminės atsakomybės pagrindo ir apsiriboti  garbės bylos svarstymu;
 2. paskirti bajorui vieną iš šių drausminių nuobaudų:
 1. pareikšti pastabą,
 2. pareikšti papeikimą,
 3. pareikšti griežtą papeikimą
 4. pasiūlyti LBKS Senatui pašalinti bajorą iš LBKS narių tarpo, taip pat, esant suderinamumui su LBKS Statutu, kreiptis į LBKS Seimą dėl apkaltos bajorui.
 1. Garbės teismo sprendimas įsiteisėja po dešimties dienų nuo jo priėmimo.
 2. Garbės teismas sprendimus priima patalpoje dalyvaujant tik Garbės teismo nariams. Garbės teismo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Garbės teismo narių dauguma, jį pasirašo visi nariai. Tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, priimtu laikomas sprendimas už kurį balsavo Garbės teismo pirmininkas. Garbės teismo narys nesutikęs su sprendimu, turi teisę raštu išdėstyti savo atskirą nuomonę.
 3. Sprendimo kopija ne vėliau kaip dieną po sprendimo surašymo išsiunčiama bajorui, kurio byla buvo svarstyta, ir LBKS Senatui.
 4. Garbės teismo sprendimas per dešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas LBKS Senatui. Skundą turi teisę  paduoti bajoras ir iškelti garbės bylą pasiūlęs subjektas.
 5. Garbės teismo paskirta drausminė nuobauda įsigalioja praėjus dešimčiai dienų po jos paskyrimo ir galioja vienerius metus.
 6. Garbės teismo išnagrinėta drausmės byla saugoma Garbės teismo archyve.

VIII.  BAJORO,  KURIAM IŠKELTA DRAUSMĖS BYLA,  TEISĖS

 1. Bajoras, kuriam iškelta drausmės byla, turi teisę:
 1. susipažinti su drausmės bylos medžiaga, daryti jos kopijas;
 2. dalyvauti Garbės teismo, kuriame nagrinėjama jam iškelta drausmės byla, posėdžiuose;
 3. turėti savo pasirinktą atstovą iš LBKS senatorių tarpo;
 4. raštu ir žodžiu duoti paaiškinimus, pateikti reikšmingas aplinkybes patvirtinančius įrodymus;
 5. būti informuotas apie Garbės teismo priimtą sprendimą ir gauti jo kopiją;
 6. per dešimt dienų nuo Garbės teismo sprendimo priėmimo apskųsti jį LBKS Senatui.

IX.  PRAŠYMŲ  DĖL  BAJORO  GARBĖS  GYNIMO  PADAVIMAS,  NAGRINĖJIMAS IR GARBĖS  TEISMO  PRIIMAMI  SPRENDIMAI

Kiekvienas bajoras, manantis, kad jo garbė yra pažeista kito bajoro ar bajorų, turi teisę paduoti prašymą Garbės teismui dėl bajoro garbės gynimo.

 1. Garbės teismas, gavęs prašymą dėl bajoro garbės gynimo, jo kopiją nusiunčia bajorui (bajorams), prašyme nurodytam kaip pažeidusiam bajoro garbę, ir pareikalauja paaiškinimo dėl prašyme nurodytų aplinkybių. Į posėdį, kuriame nagrinėjamas prašymo pagrįstumas, pranešant apie Garbės teismo posėdžio datą, vietą ir laiką, kviečiami prašymą padavęs bajoras ir bajoras (bajorai), nurodytas kaip pažeidęs bajoro garbę.
 2. Garbės teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl bajoro garbės gynimo, turi teisę:
 1. prašymą atmesti kaip nepagrįstą;
 2. pripažinti bajorą pažeidusiu bajoro garbę ir apsiriboti prašymo nagrinėjimu, atkreipiant    dėmesį į Bajorų etikos kodekso reikalavimų nesilaikymą.
 3. perduoti bajoro prašymą ir visą medžiagą LBKS Senatui, kad jis spręstų klausimą dėl siūlymo iškelti garbės bylą bajorui (bajorams).

X.  BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

Garbės teismas yra atskaitingas LBKS Seimui ir Senatui.

 LBKS Garbės teismo nuostatus parengė LBKS Garbės teismo pirmininkas
Vytautas  BUTERLEVIČIUS, h. Pilawa    
Vilnius, 2013-12-21

 

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 84 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click