Garbės bajoro vardo suteikimo nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senato
2022 m. ______________ d. nutarimu

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS
GARBĖS BAJORO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – LBKS ) Garbės bajoro vardo nominacija yra garbingas LBKS nario įvertinimas  už savanorišką, ne pelno siekiantį darbą, įgyvendinant LBKS tikslus ir siekius, taip pat už reikšmingą tarnystę Lietuvos valstybei.

II. GARBĖS BAJORO VARDO SUTEIKIMO PAGRINDAS IR TVARKA

1. LBKS Garbės bajoro vardas suteikiamas asmenims, padariusiems didelę įtaką organizacijos gyvavimui ir klestėjimui, jos  garsinimui Lietuvoje bei užsienyje, už išskirtinius nuopelnus LBKS, ilgametį aktyvų dalyvavimą LBKS veikloje, jos valdymo organuose, taip pat už reikšmingą tarnystę Lietuvos valstybei.
2. LBKS Garbės bajoro vardas gali būti suteikiamas asmenims jų sutikimu, jei jie yra LBKS  nariai  ne mažiau kaip 5 metai.
3. LBKS Garbės bajoro vardą suteikia, sustabdo jo galiojimą ir panaikina Senato teikimu LBKS
Visuotinis narių susirinkimas dalyvaujančių delegatų balsų dauguma atviru balsavimu.
4. LBKS Garbės bajoro vardas negali būti suteikiamas asmenims, pažeidusiems Lietuvos valstybės įstatymus, bajoro priesaiką, LBKS rėmėjams, kurie už paramą gauna reklamines paslaugas ar finansinį atlygį.
5. Siūlyti Senatui kandidatus LBKS Garbės bajoro vardui suteikti gali:
5.1. LBKS Vadas,
5.2. LBKS kraštai savo tarybų sprendimu.
6. Kandidato teikimą LBKS Garbės bajoro vardui gauti įvardinant jo nuopelnus, už kuriuos skiriama ši nominacija, Visuotiniame narių susirinkime pristato LBKS Vadas arba Senato maršalka.
7. LBKS Visuotinio narių susirinkimo patvirtintiems LBKS Garbės bajorams yra įteikiamas LBKS Garbės bajoro vardo suteikimo aktas ir Garbės bajoro ženklas. Suteikimo faktas skelbiamas LBKS svetainėje.
8. LBKS Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus kandidatą LBKS Garbės bajoru, LBKS kancleris, tvarkantis LBKS Garbės bajorų ženklų apskaitą, įrašo asmenį į LBKS Garbės bajorų knygą.

III. GARBĖS BAJORO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

1. Asmuo praranda Garbės bajoro vardą, jei Visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma priima sprendimą, jog tam tikras jo poelgis ar veikla yra nesuderinami su LBKS Garbės bajoro vardu.
2. LBKS Garbės bajoro vardo panaikinimo teikimą Visuotiniam narių susirinkimui rengia Senatas, o pristato LBKS Vadas.
3. Teikimą dėl Garbės bajoro vardo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo  Senatui pateikia II sk. 5 p. numatyti subjektai arba Garbės teismas.
4. Jei asmuo, kurio LBKS Garbės bajoro vardo panaikinimas svarstomas, nedalyvauja Visuotiniame narių susirinkime, Visuotinio narių susirinkimo sprendimas jam pranešamas raštu. Panaikinimo faktas skelbiamas LBKS interneto svetainėje.

IV. GARBĖS BAJORO TEISĖS IR PAREIGOS


1. LBKS Garbės bajoro vardą turintys asmenys turi šias teises:
1.1. dalyvauti ir kalbėti LBKS Visuotinio narių susirinkimo, Senato, kraštų tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis,
1.2. teikti siūlymus LBKS vadovybei dėl Sąjungos veiklos.
2. LBKS Senatas, remdamasis II sk. 5 p. numatytų subjektų teikimu, Garbės bajoro vardą įgijusiems asmenims gali suteikti kitas LBKS Statutui neprieštaraujančias specialiąsias teises ar lengvatas.
3. LBKS Garbės bajorai turi:
3.1. propaguoti bajoriškas vertybes tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų,
3.2. aktyviai dalyvauti LBKS veikloje ir ją garsinti,
3.3. pagal galimybes organizuoti kultūrinių renginių paramos akcijas ar prie jų prisidėti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šiuose nuostatuose neaptartus klausimus dėl LBKS Garbės bajoro vardo sprendžia LBKS
Senatas.
2. LBKS Garbės bajoro vardo nuostatai įsigalioja nuo Senate patvirtintos datos.