Garbės nario vardo suteikimo nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios
sąjungos Senato
2022 m. ___________ d.
nutarimu

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS
GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai numato:
1.1. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – LBKS) Garbės nario vardo suteikimo ir praradimo pagrindus bei tvarką,
1.2. LBKS Garbės nario teises ir pareigas.

II. GARBĖS NARIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

1. LBKS Garbės nario vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos bei užsienio piliečiams, kurie turi ypatingų nuopelnų LBKS, bet nėra LBKS nariai.
2. Ypatingais nuopelnais LBKS laikomas aktyvus organizacijos garsinimas Lietuvoje bei užsienyje.
3. LBKS Garbės nario vardas negali būti teikiamas asmenims, kurių veikla prieštarauja TIESOS – GARBĖS – ORUMO principams.
4. LBKS Garbės nario vardą suteikia LBKS Senatas 2/3 visų narių balsų dauguma.
5. Siūlyti kandidatus LBKS Garbės nario vardui suteikti gali:
5.1. LBKS Vadas,
5.2. kraštai savo tarybos nutarimu.
6. Senato patvirtintiems LBKS Garbės nariams yra įteikiamas LBKS Garbės nario vardo suteikimo aktas ir LBKS ženklelis.

III. GARBĖS NARIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

1. Asmuo praranda Garbės nario vardą, jei Senatas 2/3 visų narių balsų dauguma priima atitinkamą nutarimą.
2. Šio straipsnio 1 punkte numatytą sprendimą Senatas priima II sk. 5 punkte numatytų subjektų teikimu.

IV. LBKS GARBĖS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

1. LBKS Garbės nariai turi teisę:
1.1. dalyvauti LBKS kultūriniuose renginiuose vienodomis teisėmis su LBKS nariais,
1.2. teikti siūlymus LBKS vadovybei dėl LBKS veiklos.
2. LBKS Senatas, remdamasis II sk. 5 punkte numatytų subjektų teikimu, gali suteikti LBKS Garbės nariams ir kitas LBKS Statutui neprieštaraujančias specialiąsias teises ar lengvatas.
3. LBKS Garbės nariai yra įpareigoti:
3.1. Lietuvoje bei užsienyje propaguoti bajoriškąsias vertybes,
3.2. pagal galimybes organizuoti kultūrinių renginių paramos akcijas ar prie jų prisidėti.