Legitimacijos tarybos darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos
Senato 2022 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 22-5

LEGITIMACIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROJI DALIS

1. Legitimacijos taryba (toliau - Taryba) yra Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau –LBKS) priežiūros organas ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, LBKS įstatais, Seimo, Visuotinio narių susirinkimo ir Senato sprendimais bei šiuo reglamentu.
2. Taryba yra atskaitinga LBKS Senatui.
3. Tarybos narius pagal LBKS juridinių asmenų pasiūlymus tvirtina Seimas.
4. Tarybos darbo reglamentą tvirtina LBKS Senatas.
5. Naujai išrinkta Taryba savo pirmajame posėdyje renka Tarybos pirmininką, du pavaduotojus, sekretorių ir pasiskirsto pagrindines veiklos sritis.
6. LBKS juridiniuose nariuose (toliau - kraštuose) sudaromos Legitimacijų komisijos arba išrenkami legtimacijos astovai, kuriems metodiškai vadovauja Taryba
.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Taryba tikrina kraštų Legitimacijų komisijų arba atstovų rekomendacijas dėl bajorystės pripažinimo ir organizuoja genealoginius ir heraldikos tyrinėjimus.

III. TARYBOS TEISĖS

1. Tarybos nariai turi teisę dalyvauti Senato posėdžiuose svečių teisėmis.
2. Kraštų Legitimacijų komisijų nariai ir atstovai svečių teisėmis gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose, suderinę su Tarybos posėdžio pirmininku.
3. Taryba turi teisę teikti LBKS Senatui pasiūlymus:
3.1. dėl LBKS naujai legitimuojamų asmenų (toliau - pretendentų) tvirtinimo,
3.2. dėl legitimuotų bajorų pašalinimo iš LBKS, paaiškėjus aplinkybėms, kad jų bajorystė nustatyta neteisingai arba yra kitų objektyvių priežasčių ją panaikinti.

IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

1. Taryba savo veiklą organizuoja bendradarbiaudama su kitomis LBKS  struktūromis, taip pat su valstybinėmis genealogijos ir archyvų institucijomis.
2. Taryba jai patikėtus klausimus sprendžia posėdžiuose, kurie kviečiami esant reikalui. Tarybos posėdžiams vadovauja Tarybos pirmininkas, o jam nedalyvaujant – jo pavaduotojai.
3. Tarybos priimti sprendimai bei rekomendacijos dėl bajorystės pripažinimo įforminami protokolais. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas, sekretorius ir nariai, dalyvavę posėdyje.
4. Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma atviru balsavimu dalyvaujant ne mažiau kaip pusei Tarybos narių. Esant būtinybei, galima kviesti genealogijos specialistus-ekspertus, nepriklausančius LBKS, ir remtis jų pateiktomis rekomendacijomis.
5. Pretendentas dviem egzemplioriais turi pateikti kraštų komisijoms duomenis/dokumentus ir jų kopijas (dokumentų kopijos yra sutikrinamos su originalais, dokumentų originalai yra iš karto grąžinami pretendentui):
5.1. prašymą legitimuoti,
5.2. prašymą tapti LBKS krašto nariu,
5.3. sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo,
5.4. sutikimą naudotis bylos dokumentais tos pačios giminės asmenims,
5.5. trumpą pretendento giminės ir gyvenimo aprašymą,
5.6. dvi spalvotas fotonuotraukas 3,5x5,5 cm,
5.7. asmens tapatybę įrodančio dokumento duomenis (be asmens kodo),
5.8. duomenis apie gimimo ir santuokos liudijimus,
5.9. giminės genealoginę lentelę baigiant legitimuojamuoju į LBKS narius asmeniu,
5.10. tėvų, senelių, ir prosenelių gimimo, santuokos liudijimų nuorašus ar kopijas, patvirtintas archyvo pažymas,
5.11. luominių institucijų ar kitų valstybinių įstaigų dokumentų originalus, kopijas (patvirtintas išdavusios institucijos), išduotas pretendentui,
5.12. spalvotą herbo pavyzdį su aprašymu lietuvių kalba, dokumentais įrodant priklausomybę tai giminei,
5.13. banko pavedimo kopiją arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuo patvirtinama, kad yra sumokėtas LBKS Senato nustatytas mokestis už legitimavimą,
5.14. Tarybai pateiktų dokumentų sąrašą,
5.15. kitus dokumentusi, kuriuose yra žinių apie pretendento bajorišką kilmę,
6. Bajorystę įrodantys dokumentai yra:
6.1. pretendento asmens tapatybę įrodantis dokumentas,
6.2. pretendento giminystės ryšį su bajoriškos kilmės tėvais ir protėviais įrodantys dokumentai: tėvų, senelių ir prosenelių gimimo/mirties liudijimų nuorašai ar kopijos (patvirtintos išdavusios institucijos),
6.3. kiti pretendento tėvų ir protėvių bajorišką kilmę įrodantys dokumentai.
7. Legitimuotis gali Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) bajorų palikuoniai, kurie dokumentais įrodo, kad jų protėviams bajorystė buvo pripažinta nepertraukiamai iki 1918 metų. Išimtį sudaro sukilimuose ar pasipriešinimuose prieš okupacinę caro valdžią dalyvavę ir dėl to bajorystės netekę LDK bajorų palikuoniai.
8. Pagal pateiktus pretendento į bajorus dokumentus jam tvirtinamas vėliausiai oficialiai patvirtintas tos giminės herbas. Jeigu yra du (pagal vyrišką ir moterišką liniją) patvirtinti herbai, tai pretendentui tvirtinamas vyriškos giminės herbas.
9. Moterims, įgijusioms bajorystę po santuokos su bajoru (ne genealogine linija), jos ikisantuokiniams vaikams (o taip pat vaikams, gimusiems po ištuokos su bajoru) bajoriška kilmė nepripažįstama.
10. Santuokiniai bajorų palikuonių vaikai legitimuojami tik sulaukę 18 metų ir pateikę visus bajorišką kilmę įrodančius dokumentus.
11. Moterims, kurioms bajoriška kilmė pripažįstama pagal vyro giminę, į bajorystės pripažinimo aktą įrašoma „Pagal vyrą“. Nutrūkus santuokai, bajorystė anuliuojama.
12. Taryba turi teisę spręsti kitus su bajorystės pripažinimu susijusius klausimus ir jų sprendimo išvadas pateikti Senatui tvirtinti.
13. Legitimuoti LBKS kraštų nariai įrašomi į Lietuvos bajorų knygą ir jiems išduodamas Bajorystės pripažinimo aktas, imant nustatytą mokestį.
14. Senato patvirtintos formos Bajorystės pripažinimo aktą pasirašo LBKS Vadas, kancleris, Senato maršalka ir Legitimacijos tarybos pirmininkas.
15. Patvirtinus bajorystės pripažinimą, byla su dokumentais perduodama LBKS vyriausiajam archyvarui. Byla turi būti sutvarkyta pagal bendrus nuolatiniam saugojimui rengiamų dokumentų reikalavimus (surišta, sunumeruoti lapai, nurodytas turinys).
16. Šis reglamentas galioja nuo jo patvirtinimo dienos Senato posėdyje.

 

Reglamento projektą teikia Aidas Baškys