Lietuvos bajorų draugijos įstatai (1928 m.)

Lietuvių bajorų draugijos įstatai priimti 1928 04 26.

 • Bendri nuostatai.
  • Lietuvos Bajorų draugija veikia artimiausiame kontakte su Švietimo Ministerija.
  • Draugijos tikslai:
   • Atgaivinti senovės lietuvių dvasią, palaikyti savo tautos, savo tėvynės meilę, branginti, kaip ir senovės Lietuviai, laisvę, ginti Nepriklausomą Lietuvą.
   • Saugoti Lietuvių tautos tradicijas, rinkti senovės dokumentus apie lietuvių tautą, apie jos istoriją, kultūrą, apie jos santykius su kitomis tautomis.
   • Stengtis išaiškinti Lietuvos tautos kilmę, jos vadų kiltį, senovės nepriklausomos Lietuvos pradžią, Žemaičių ir žemgalių Kunigaikščių pradžią ir jų ryšius su Lietuvos Didžiąją Kunigaikštyste ir su Kuršo, Lietgalių, Jotvingių ir Prūsų kraštais.
   • Išaiškinti ir išlegitimuoti senovės Lietuvių, Žemaičių ir Žemgalių didvyrių ainius, remiantis oficialiais įvairiais dokumentais.
   • Išleisti Lietuvių Heraldiką, senovės Lietuvių didvyrių monografijas ir sudaryti jų ainių genealogijas.
   • Atlikti visą buvusių Gubernijų Bajorų deputatų Susirinkimo ir Heraldijos Departamento darbą.
  • Draugijos siekimo sritis – visa Lietuva.
  • Draugijos būstinė – Lietuvos sostinė.
  • Draugija yra juridinis asmuo, ji gali įgyti, perleisti, įkeisti, priimti dovanomis ir pati dovanoti kilnojamų ir, Vidaus Reikalų Ministeriui leidus, nekilnojamą turtą, ieškoti ir atsakyti teisme, daryti visų rūšių sutartis, pinigines ir kitas operacijas, imti paskolas, dalyvauti varžytinėse ir t.t.
  • Draugija turi savo antspaudą su pirmuoju seniausiu Lietuvos Valstybės garbės ženklu “Kolumna”, aplinkui kurio parašas “Lietuvių bajorų draugija” – štampas ir savo vėliava, leista ir užtvirtinta Vidaus Reikalų Ministerio.
 • Draugijos lėšos.
  • draugijos lėšos susidaro iš narių mokesčių, aukų, dovanų, pelno nuo rinkliavų,                  loterijų, paskaitų, koncertų, vakarų, balių, nuo Draugijos išleidžiamų monografijų,   genealogijų, knygų ir kitų raštų.
 • Draugijos nariai.
  • Draugijos nariais gali būti pilnamečiai ir pilnateisiai Lietuvos piliečiai, gimę amžini Lietuvos Bajorų ir jų tikros motinos, seserys, teisėtos žmonos ir dukterys – bajorės. Nariai priimami centro Valdybos nutarimu tik tie, kas raštu pareikš Draugijai prašymą priimti juos nariais. Ypatingai užsipelnę draugijos nariai gali  būti renkami jos garbės nariais iki jų gyvos galvos arba net amžinai.
  • metinis narių mokestis – 12 litų, bet jis visuotinių susirinkimų nutarimu gali būti padidintas arba sumažintas, jeigu tas pakeitimas bus leistas Vidaus reikalų Ministerio.
  • Draugijos nariai, raštu pareiškę, kad atsisako iš jos, laikomi iš jos išstojusiais nuo pareiškimo padavimo dienos.
  • Narių mokestis ir įdėtas šiaip jau turtas negražinamas.
  • Nariai, išėję ir Draugijos savo norų, gali būti iš naujo priimami bendra tvarka, padavus jiems Draugijos naujus prašymus.
  • Nariai gali būti pašalinami iš Draugijos dėl kenksmingo Draugijai veikimo Centro Valdybos nutarimu. Pašalintas asmuo gali apskųsti centro Valdybos nutarimą artimiausiam visuotiniam susirinkime.
  • Draugijos įstaigos.
  • Draugijos reikalus veda ir tvarko:
    • Visuotinis Draugijos narių susirinkimas.
    • Draugijos Centro Valdyba.
    • Legitimacijų taryba.
    • Draugijos Komisija.
    • Draugijos biblioteka ir
    • Draugijos Archyvas.
  • Visuotinis Draugijos narių susirinkimas.
 • Visuotini Draugijos narių susirinkimai yra paprasti – metiniai ir nepaprasti.
 • Paprasti – metiniai visuotiniai Draugijos narių susirinkimai šaukiami kasmet ne vėliau liepos mėnesio 1 d.
 • Nepaprasti visuotiniai narių susirinkimai šaukiami reikalui esant, centro valdybos nuožiūra, arba jeigu to reikalauja Revizijos Komisija, arba 1/5 dalis draugijos narių.
 • Visuotiniai Draugijos narių susirinkimai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau ¼ dalis visų narių.
 • Šaukiamų visuotinių narių susirinkimų vietą ir darbų tvarką skelbiami Vyriausybės organų ne vėliau dviejų savaičių prieš susirinkimą; be to visiems nariams siunčiami atskiri pakvietimai.
 • nesusirinkus teisėtam narių skaičiui paskutiniu laiku, ne vėliau kaip per dvi savaites ir ne anksčiau kaip rytojaus dieną, šaukiamas antras, ta pat dienotvatke, susirinkimas, kuris yra teisėtas nežiūrint dalyvių skaičiaus. Šaukiant pirmąjį susirinkimą, turi būti skelbimuose pažymėta antrojo susirinkimo laikas, jeigu pirmasis neįvyktų.
 • Visuotini draugijos susirinkimai paprasta balsų dauguma renka sau pirmininką ir sekretorių.
 • Visuotiniuose draugijos susirinkimuose visi klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma.
 • Visuotinis draugijos narių susirinkimas:
   • Svarsto ir tvirtina centro valdybos, legitimacijos Tarybos, revizijos Komisijos ir Draugijos Bibliotekos pranešimus ir apyskaitas.
   • Svarsto ir tvirtina Draugijos biudžetą.
   • Nustato Draugijos veikimo planą.
   • Renka Draugijos Centro Valdybą, Legitimacijų tarybą, Revizijos Komisiją ir Draugijos Bibliotekos Vedėją;
   • Sprendžia Draugijos įstatų papildymą ir pakeitimą, jeigu tam bus gautas Vidaus Reikalų Ministerio leidimas.
   • Svarsto nekilnojamojo turto įgijimą, įkeitimą arba pardavimą, jeigu bus leista Vidaus Reikalų Monisterio.
   • Renka Draugijos narius iki jų gyvos galvos arba ir amžinai.
   • Sustato susirinkimų Aktus, pasirašomus pirmininko ir sekretoriaus.
  • Draugijos Centro Valdyba.
 • Draugijos reikalus veda Centro Valdyba, kurion renkami penki nariai ir trys kandidatai, visi pilnateisiai Lietuvos piliečiai, moką žodžiu ir raštu Lietuvių kalbą, turi nemažiau 24 metų amžių.
 • Centro Valdyba iš savo narių tarpo renka pirmininką, vicepirminiką, iždininką, archyvarą ir sekretorių, apie ką ir sustato tinkamą Aktą.
 • Centro Valdyba renkama trejiems metams. Jeigu kuris Centro Valdybos narys atsistatydina arba miršta, neišbuvęs savo laiką, tai jo vietą užima kandidatas, gavęs iš eilės balsų  daugumą
 • Centro Valdyba renkasi, reikalui esant, ir apie kiekvieną posėdį sustato Aktą. Valdybos posėdis teisėtas, dalyvaujant jame trims nariams.
 • Centro Valdyba:
  • veda visus Draugijos reikalus ir tvarko josios turtą; veda pajamų – išlaidų ir turto knygą bei narių knygą, apskrities viršininko įregistruotą ir paliudytą, kiek joje yra lapų.
  • Vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  •           Sudaro Draugijos darbo apyskaitų ir Draugijos metinį biudžetą.
  • Atstovauja Draugiją ir sužino jos vardu su visomis Valstybės savivaldybių ir visuomenės įstaigomis ir organizacijomis.
  •           Atstovauja Draugija užsieniuose.
  •           Šaukia visuotinius narių susirinkimus ir nustato jiems tvarką.
  • Sustato Amžinų Bajorų legitimacijos Aktus.
 • Visi Draugijos vardu sustatomieji ir duodamieji dokumentai – sutartys, pasižadėjimai, įgaliojimai, čekiai, legitimacijos Aktai turi būti pasirašyti ne mažiau kaip trijų Centro Valdybos narių.
 • Savo uždaviniams atlikti Centro Valdyba gali iš savo tarpo ir iš kitų Draugijos narių organizuoti tam tikras laikinas arba nuolatines komisijas.
 • Centro Valdybos nutarimai sprendžiami paprasta balsų dauguma.. Balsams lygiai pasiskirsčius, - nusveria pirmininko balsas.
 • Draugijos Legitimacijų Taryba.
 • Draugijos Centro Valdyba į pagalbą tos ar kitos bajoriškos giminės išaiškinimui renkama Legitimacijų Taryba iš 7 narių ir trijų kandidatų, pilnateisių Lietuvos piliečių, mokančių lietuviškai Žodžiu ir raštu, turinčių ne mažiau 24 m. amžiaus.
 • Į Draugijos Legimitacijų Tarybą gali būti renkami ir Draugijos Centro Valdybos nariai.
 • Draugijos Legitimaciju Taryba iš savo narių tarpo renka pirmininką ir sekretorių, apie ką ir sustato Aktą.
 • Tarybos pareiga:
  • rinkti dokumentus ir žinias apie Lietuvius, Žemaičius ir Žemgalius, kilusius iš senovės Lietuvių, Žemaičių ir Žemgalių Kunigaikštysčių, galiūnų, didžiūnų, baronų, bajorų ir buvusius aukštų valdininkų, turėjusių tam tikrą reikšmę Lietuvos istorijoje;
  • Sudaryti jų genealogiją;
  • Paruošti medžiagą Lietuvių heraldikai;
  • Visus jos nutarimus, kartu su surinktais dokumentais ir atliktais darbais kasmet pristatyti Draugijos Centro Valdybai prieš visuotiną Draugijos narių susirinkimą.
 • Draugijos Revizijos Komisija.
 • Revizijos Komisijon renkami trejiems metams trys nariai ir du kandidatai, visi pilnateisiai Lietuvos piliečiai, turį ne mažiau 24 metų amžiaus ir moką žodžiu ir raštu lietuvių kalbą.
 • Revizijos Komisija tikrina Draugijos turtą, vedamas knygas, dokumentus, apskaitas ir kasmet sustato revizijos aktą, kurį su savo pastabomis praneša visuotiniame Draugijos narių susirinkime. Be to, einant Draugijos įstatymą 30 ir 31, Draugijos Aktai, apyskaitos, knygos, sąmatos, raštai, dokumentai, rašomi lietuvių kalba, yra Vidaus Reikalų Ministerio priežiūroje.
 • Apie Draugijos likvidaciją sprendžia visuotinis Draugijos narių susirinkimas ¾ balsų dauguma.
 • Draugiją likviduojant, turi būti aiškai parodytas ir smulkiai surašytas visas draugijos judamasis ir nejudamasis turtas, jeigu jis yra leidus Vidaus Reikalų Ministeriui.
 • Visuotinio narių susirinkimo nutarimu visas Draugijos turtas turi būti perduotas Lietuvos Valstybės švietimo Ministeriui, kurio parėdymu jis ir suvartojamas Lietuvos Universiteto ir kitų aukštesniųjų mokyklų reikalams.

Pertvarkytus Lietuvių Bajorų Draugijos įstatus pasirašė:

Kunigaikštis Konstantinas Radzivillas.
Šviesiausias Kunigaikštis Jonas, jono sūnus, gediminas – Beržanskis – Klausutis(kuris dar įstatus nepatvirtinus mirė).
Stanislava Gintylaitė – Misteikienė.
Marijonas Kryžanauskas
Kunigaikštytė Sofija – Klementina Oginskaitė – Jesaitienė.
Mikalojus, Antano – Felikso sūnus, Šlepavičius.
Juozapas Vaišnoras.
Ats. pulk. Jonas Koreva.
Steponas Dirvenskis.
Aleksandra Dirvenskaitė.
Vet.dr. Julius Savickis.
Mikalojus – Adolfas, Mikalojaus sūnus, Šlepavičius.
Šviesiausias Kunigaikštis Povilas, Petro sūnus, Gediminas – Beržanskis – Klausutis, teisėjas.
Prov.Vaclovas Vadauskas – Petržkevičius.
Inž. Julijonas Graurogkas.
Ats.pulk. Mykolas Stebeika.
Kunig. Jonas Mindaugas Masalskis.

Lietuvių Bajorų draugija.

Draugijos vyriausias tikslas – lietuviško valstybingumo stiprinimas, kultūros ir vienybės skiepijimas visiems lietuviams be luomų, partijų ir tikybų skirtumo ir kova su kai kuriais Lietuvoje gyvenančiais žmonėmis ne patriotais ir mūsų lietuviškai valstybei kenksmingais.

Šaltinis: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, rankraščių skyrius Tado Balandos fondas (F 115, 305)