Naujų juridinių narių priėmimo tvarkos aprašas

Patvirtinta
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos
Visuotinis narių susirinkimas

Senato 2022 m. lapkričio       d.
sprendimu

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS
NAUJŲ JURIDINIŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKĄJĄ SĄJUNGĄ TVARKOS APRAŠAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – LBKS) naujų juridinių narių priėmimo į Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą tvarkos aprašas (toliau – tvarka) reglamentuoja naujų narių priėmimą, pašalinimą, mokesčių mokėjimą ir kitas procedūras, susijusias su naryste LBKS.
2. LBKS nariu gali tapti viešasis juridinis asmuo, raštu pareiškęs norą stoti į LBKS (toliau – Pretendentas) ir atitinkantis LBKS įstatuose numatytus reikalavimus ir šiuos kriterijus:
2.1. Pretendentą turi sudaryti, t.y. jo nariais būti, nepriekaištingos reputacijos fiziniai asmenys, pilnamečiai ir pilnateisiai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos Lietuvos Karalystės ir LDK bajorų ainiai, kurių bajoriška kilmė nustatyta tvarka yra patikrinta LBKS Legitimacijos tarybos ir patvirtinta LBKS Senato, turintys Bajorystės pripažinimo aktus ir yra davę bajoro priesaiką (toliau – bajorai),
2.2. Pretendentas raštu įsipareigoja priimti fizinius asmenis į savo narius tik tuo atveju, jeigu jo bajoriška kilmė yra patvirtinta LBKS nustatyta tvarka bei išduotu Bajorystės pripažinimo aktu;
2.3. Pretendentas raštu įsipareigoja priimti ir vykdyti LBKS įstatus,
2.4. Pretendentas raštu patvirtina, kad neskolingas Valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio fondo valdybai ir kitoms institucijoms, jam nėra iškeltos jokios bylos ir/ar ikiteisminio tyrimo, jis nėra pripažintas kaltu jokioje byloje,
2.5. Pretendentas neturi būti susikompromitavęs ar viešai žinomas, kaip pažeidęs etikos ar garbės, ar moralės principus,
2.6. Pretendentas raštu pateikė savo narių skaičių ir sąrašą su nurodytais legitimacijos metais ir herbo pavadinimais,
2.7. Pretendentas sumokėjo stojamąjį nario įnašą LBKS Visuotinio narių susirinkimo patvirtinta tvarka.
3. LBKS esamo nario ar kito garbingo asmens rekomendacija būtų privalumas.

II. Naujų narių priėmimas

1. Pretendentas pateikia LBKS prašymą raštu, jame nurodydamas (pridėdamas) šios tvarkos I skyriaus 2 punkto papunkčiuose nurodytą informaciją.
2. LBKS Senatas svarsto Pretendento į LBKS narius priėmimo klausimą, jei Pretendentas yra pateikęs 2 punkto papunkčiuose nurodytus dokumentus ir informaciją.
3. Jeigu Pretendentas atitinka reikalavimus, nurodytus šioje tvarkoje, ir nėra LBKS Senatui žinomų kitų kliūčių Pretendentui tapti LBKS nariu, LBKS Senatas teikia Pretendento kandidatūrą LBKS Visuotiniam narių susirinkimui dėl priėmimo į LBKS.
4. Su nauju LBKS nariu sudaroma sutartis, kurią pasirašo LBKS Vadas ir naujojo nario vadas.
III. LBKS narių pašalinimas

1. LBKS neprisiima atsakomybės už LBKS narių netinkamą veiklą ar neveikimą, už nusikaltimus ir/ar aplaidų veikimą.
2. LBKS Senatas gali siūlyti LBKS Visuotiniam narių susirinkimui pašalinti arba suspenduoti LBKS narį, jeigu jis atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:
2.1. narys veikia priešiškai Lietuvos Respublikai ir/ar LBKS,
2.2. nario veikla nesuderinama su LBKS veikla,
2.3. narys nesilaiko ir/arba neatitinka LBKS įstatų,
2.4. narys kompromituoja LBKS vardą,
2.5. nrys yra/tapo Lietuvos Respublikoje draudžiamos organizacijos nariu,
2.6. narys  turi/priima į savo tarpą asmenis, neatitinkančius bajorui keliamų kriterijų,
2.7. nariui yra iškelta byla ir /arba pradėtas ikiteisminis tyrimas,
2.8. narys nemoka metinio nario mokesčio ilgiau kaip vienerius metus.
3. LBKS Visuotinis narių susirinkimas gali pašalinti LBKS narį ir be LBKS Senato teikimo, jeigu narys atitinka bent vieną iš 2 punkto papunkčiuose išvardintų kriterijų.

IV. Nario mokesčiai

1. Pretendentas turi sumokėti į LBKS banko sąskaitą LBKS Visuotinio narių susirinkimo patvirtinto dydžio stojamąjį nario mokestį per Visuotinio narių susirinkimo nustatytą terminą.
2. Metiniai nario mokesčiai mokami LBKS Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka ir dydžiais.
3. LBKS nariai privalo mokėti LBKS stojamąjį ir nario mokestį. Jei LBKS narys nesumoka nario mokesčio per kalendorinius metus, jo narystė sustabdoma. Narystė atnaujinama, sumokėjus mokesčius. LBKS nariams netekus narystės LBKS, sumokėti nario mokesčiai ir/ar kitas turtas nėra grąžinami.
V. Narių teisės ir pareigos

1. LBKS narių teisės ir pareigos yra apibrėžtos LBKS įstatuose ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
2. LBKS juridinių asmenų nariams, t.y. jų fiziniams asmenims, kurių bajoriška kilmė yra pripažinta pagal LBKS nustatytą tvarką, taip pat yra taikomos LBKS įstatuose numatytos pareigos bei atsakomybė.
3. LBKS nariai turi teisę dalyvauti LBKS veikloje, balsuoti, siūlyti fizinius asmenis į LBKS kolegialius valdymo organus, naudotis LBKS teikiamomis paslaugomis, susipažinti su LBKS dokumentais ir gauti informaciją apie LBKS veiklą, išstoti iš LBKS.
4. LBKS nariai privalo laikytis LBKS įstatų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
5. LBKS nariai savo veikloje privalo vadovautis šūkiu: „TIESA-GARBĖ-ORUMAS“.

VI. Baigiamosios nuostatos

1. Ši Tvarka gali būti keičiama, papildoma ar naikinama LBKS Visuotinio narių susirinkimo Senato teikimu.