Senato darbo reglamentas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos
Senato 2019 m. liepos 3 d. sprendimu
(redakcija 2019 m. rugsėjo 28 d.
Senato posėdžio sprendimu)

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOSIOS SĄJUNGOS
SENATO DARBO REGLAMENTAS
(STATUTAS)

I. Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau – LBKS) darbo reglamentas (toliau – Statutas) nustato LBKS Senato darbo tvarką, posėdžių organizavimo, sprendimų priėmimo tvarką, senatorių pareigas, teises ir atsakomybę bei kt.
2. Senatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LBKS įstatais, šiuo Statutu ir kitais galiojančiais teisės aktais.
3. Senatas yra kolegialus valdymo organas, veikiantis tarp Seimų. Senato nariai renkami Seime 4 metams.
4. Senato narių skaičius nustatomas proporcingai LBKS nariui priklausančių  bajorų, kurie yra sumokėję nario mokestį už praėjusius metus, skaičiui. Vieno  LBKS nario senatorių skaičius negali būti didesnis negu visų likusių LBKS narių bendras senatorių skaičius ir negali būti mažesnis negu vienas.

II. Struktūra ir darbo formos

1. Senato nariu gali būti renkamas tik nepriekaištingos reputacijos fizinis asmuo, pasiūlytas LBKS juridinio nario (toliau – LBKS nario).
2. Seime išrinktas Senato narys vadinamas senatoriumi. Senatorių skaičių nustato ir renka Seimas, senatorių skaičius fiksuojamas Seimo protokole.
3. Senatoriui nustojus eiti savo pareigas, naują senatorių juridinio nario teikimu paskiria Senatas, bet ne ilgiau nei iki artimiausio LBKS  Seimo posėdžio.
4. Senatas savo pareigas ir teises įgyvendina kolegialiai Senato posėdžiuose. Svarstomais klausimais Senatas priima sprendimus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami. Senato veikla tarp posėdžių tęsiama senatoriams bendraujant su LBKS juridinių narių fiziniais asmenimis – nariais.
5. Senato posėdžius organizuoja ir jiems pirmininkauja maršalka, kuris yra renkamas ir esant reikalui atšaukiamas (slaptu balsavimu) Senate iš Senato narių.
6. Senatas atskirus klausimus gali pavesti spręsti Senato sudarytai darbo grupei (komisijai). Darbo grupė (komisija) jai pavestus klausimus sprendžia posėdžiuose.

III. Senato mokesčiai

1. LBKS Senatas svarsto ir teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti LBKS naujų narių stojamųjų įnašų dydį,  narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką.
2. Jeigu iki nustatyto termino LBKS narys (juridinis asmuo) nesumoka nario mokesčio, to LBKS nario senatorių dalyvavimas Senato veikloje sustabdomas, o LBKS nario tolimesnis buvimas LBKS organizacijoje perduodamas svarstyti LBKS Visuotiniam  narių susirinkimui – steigėjams ir LBKS  partneriams.

IV. Senato maršalka

1. Pirmąjį naujos kadencijos Senato posėdį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Seimo šaukia LBKS Vadas.
2. Pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių posėdyje dalyvaujančiam senatoriui arba kitam pasiūlytam senatoriui, Senatas renka Senato maršalką (slaptu balsavimu) ir tvirtina kitas LBKS įstatuose numatytas pareigybes.
3. Senato maršalka yra atsakingas už Senato posėdžių darbotvarkės planavimą, jų vedimo tvarkos užtikrinimą, Senato dokumentų sudarymą ir saugojimą, sprendimų, esant reikalui, kitų dokumentų viešą paskelbimą.
4. Už nepagarbų elgesį, trukdymą Senato posėdžio eigai, maršalka arba posėdžio pirmininkas turi teisę pašalinti senatorių iš Senato posėdžio.
5. Įgyvendindamas savo pareigas, Senato maršalka šaukia Senato posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro ir siūlo Senato posėdžių darbotvarkę, užtikrina, kad visi Senato nariai būtų laiku ir tinkamai informuoti apie Senato posėdžio laiką, vietą ir siūlomą darbotvarkę, pasirašo Senato protokolus ir juos skelbia, reguliariai Senato posėdžiuose informuoja Senatą, kaip vykdomi posėdžiuose priimti sprendimai.
6. Maršalka, LBKS nario arba LBKS Vado teikimu, siūlo Senatui pašalinti iš Senato senatorių, jei jis be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš eilės. Taip pat pašalinti senatorių iš Senato gali siūlyti maršalka arba LBKS Vadas, arba LBKS Garbės teismo pirmininkas, arba  LBKS kraštų vadai, jeigu senatorius savo elgesiu neatitinka „Tiesos – Garbės – Orumo“ elgesio principų.
7. Maršalkos siūlymu Senatas renka maršalkos pavaduotoją. Maršalkai negalint atlikti pareigų, maršalkos pavaduotojas atlieka tas pačias funkcijas, kaip ir maršalka, jis yra renkamas, atšaukiamas, kaip ir maršalka. Senato maršalkai ir maršalkos pavaduotojui negalint atlikti savo pareigų, jas atlieka laikinas Senato posėdžio pirmininkas, renkamas iš posėdyje dalyvaujančių senatorių.

V. Senato darbo grupės (komisijos)

1. Senatas gali sudaryti iš Senato narių (jiems sutikus) nuolatines arba laikinąsias Senato darbo grupes (komisijas) Senato sprendimų projektams rengti ar kitiems klausimams nagrinėti ir suderintiems siūlymams teikti.
2. Senato darbo grupių (komisijų) posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja grupės (komisijos) pirmininkas, kai jo nėra – pirmininko pavaduotojas, kuriuos grupė išsirenka ją sudarius.
3. Į Senato darbo grupių (komisijų) sudėtį gali būti įtraukti atitinkamų sričių specialistai, nesantys LBKS senatoriai arba LBKS juridinių narių nariai.
4. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Komisijos posėdžio sušaukimo, kvorumo, darbotvarkės, svarstymo, protokolavimo, sprendimų priėmimo, jų įforminimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarka tokia pat kaip ir Senato posėdžio.
5. Senato darbo grupių (komisijų) posėdžių sprendimai, priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių grupės narių balsų dauguma, įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo grupių (komisijų) pirmininkai (kai jų nėra, pirmininkų pavaduotojai). Pasirašyti protokolai perduodami saugoti Senato maršalkai.
6. Darbo grupės (komisijos) sprendimai tvirtinami Senate.

VI. Senato posėdžių organizavimas

1. Senato veiklos forma yra posėdžiai, kuriuos šaukia Senato maršalka ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį. Senato posėdžiai protokoluojami.
2. Senato maršalka privalo sušaukti neeilinį posėdį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo, jeigu to raštu reikalauja Vadas arba ne mažiau kaip trečdalis senatorių, pateikę svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus.
3. Senato posėdžiuose dalyvauja senatoriai, LBKS Vadas, Legitimacijos tarybos pirmininkas, kancleris, kraštų vadai. Kiti asmenys posėdyje gali dalyvauti be balsavimo teisės Senatui leidus. Senatui arba LBKS Vadui nutarus, gali būti rengiamas uždaras posėdis, kuriame, be Senato narių, gali dalyvauti tik specialiai į šį posėdį kviesti asmenys. Be balsavimo teisės, jeigu posėdis nėra uždaras, turi teisę dalyvauti LBKS Senato posėdžiuose LBKS Garbės vadai ir LBKS Garbės bajorai ir Garbės nariai.
4. Senato maršalka spręstinus klausimus bei jų būtinumą svarstyti išsiunčia elektroniniu paštu visiems senatoriams, kad senatoriai galėtų diskutuoti elektroniniuose laiškuose prieš Senato posėdį, o sprendimas būtų priimtas Senato posėdžio metu. Išimtinais, skubaus sprendimo reikalaujančiais atvejais – elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu galima balsuoti tik tais klausimais, kurie nereikalauja diskusijų ir turi aiškų atsakymą – „ taip” arba „ne”.

VII. Kvorumas, pirmininkavimas, darbotvarkė

1. Senato posėdis yra teisėtas, jeigu jame viso posėdžio metu dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai senatorių.
2. Senato posėdžių pirmininkas yra Senato maršalka, o jam nesant ar negalint atlikti pareigų, maršalkos pavaduotojas. Senato maršalkai ir maršalkos pavaduotojui negalint atlikti savo pareigų, jas atlieka laikinas Senato posėdžio pirmininkas, renkamas iš posėdyje dalyvaujančių senatorių.
3. Posėdžio pirmininko pareigos:
3.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, prireikus gali paskelbti darbotvarkėje nenumatytą posėdžio pertrauką,
3.2. rūpinasi Senato posėdžių darbo tvarka, stebi, kad juose būtų laikomasi šio Statuto, kontroliuoja, kaip savo pareigas atlieka sekretoriato darbuotojai,
3.3. suteikia Senato nariams žodį, vadovauja svarstymams, gali senatorių paklausti tikslindamas siūlymų esmę,
3.4. kontroliuoja pasisakymų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antrojo įspėjimo gali kalbėtoją nutraukti,
3.5. jeigu Senatas neprieštarauja, kalbėjimo laiką gali pratęsti,
3.6. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antrojo įspėjimo, kalbėtoją nutraukti,
3.7. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, vadovaudamasis šiuo Statutu, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pabaigą, balsavimo rezultatus,
3.8. įspėja Senato narius, jeigu šie nesilaiko statuto arba etikos, gali teikti siūlymus įrašyti įspėjimą į protokolą. Jeigu per vieną Senato posėdį senatorius gauna 3 arba daugiau įspėjimų už neetišką elgesį, šis klausimas gali būti perduodamas svarstyti LBKS Garbės teismo pirmininkui,
3.9. pasirašo Senato posėdžio protokolą, priimtus sprendimus.
4. Senato posėdyje paprastai svarstomi ir sprendžiami tik tie klausimai, kurie įtraukti į Senato posėdžio darbotvarkę ir kurių nutarimų projektus yra parengusios Senato darbo grupės (komisijos) ar atskiri senatoriai. Senato posėdžio darbotvarkę sudaro Senato maršalka, į ją įtraukia LBKS Vado pasiūlytus klausimus, taip pat senatorių, LBKS narių, Revizijos komisijos, Legitimacijos tarybos ir Garbės teismo teikiamus klausimus, kuriems spręsti parengti sprendimų projektai.
5. Posėdžio darbotvarkės projektą ir parengtą posėdžio medžiagą (su nurodytomis rengėjų pavardėmis) maršalka ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki Senato posėdžio elektroniniu paštu pateikia LBKS Vadui, senatoriams ir paskelbia LBKS tinklalapyje. Darbotvarkėje nustatomas jos klausimų svarstymo eiliškumas, nurodomi pranešėjai.
6. Šio reikalavimo gali būti nesilaikoma ypatingais atvejais, jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Senato sprendimus.
7. Negalintys dalyvauti posėdyje Senato nariai gali raštu arba elektroniniu paštu pateikti Senato maršalkai savo nuomonę svarstomais klausimais, ji turi būti paskelbta posėdyje ir pridėta prie Senato protokolo.
8. Negalintys dalyvauti posėdyje Senato nariai privalo elektroniniu paštu arba žodžiu pranešti Senato maršalkai (tiesiogiai arba per kraštų vadus) apie nedalyvavimo priežastį.
9. Jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Senato sprendimus, kuriuos įforminančių sprendimų projektai dėl objektyvių priežasčių nėra parengti ar suderinti, Senato maršalka arba LBKS Vadas turi teisę posėdžio metu pateikti Senatui svarstyti klausimą ir siūlyti įtraukti jį į posėdžio darbotvarkę.
10. Posėdyje dalyvaujančių senatorių siūlymu, Senato maršalkos sudaryta posėdžio darbotvarkė gali būti pakeista ar papildyta paprasta posėdyje dalyvaujančių senatorių balsų dauguma.
11. Senato posėdis be pertraukos negali trukti ilgiau kaip dvi valandas.

VIII. Senato posėdžio eiga

1. Senato posėdyje svarstant atskirus darbotvarkės klausimus, paprastai pirmiausia išklausomas darbotvarkėje nurodytas pranešėjas, pristatantis klausimą ir jo sprendimo projektą, ir Senato narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.
2. Pristatant svarstomą klausimą išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba Lietuvos bajorų karališkąjai sąjungai, pranešama apie derinimo rezultatus, informuojama apie Senato darbo grupių (komisijų) išvadas ir siūlymus.
3. Pranešimai Senato posėdyje paprastai skaitomi iš tribūnos. Nuomonę pareikšti galima ir iš vietos.
4. Posėdžio metu kalbėti galima tik maršalkai arba posėdžio pirmininkui leidus.
5. Pranešimo trukmę nustato maršalka arba posėdžio pirmininkas, suderinęs su pranešėju. Paprastai ji neturi viršyti 10 minučių. Senato nario nuomonei pareikšti paprastai skiriama iki 5 minučių (kitų posėdžio dalyvių nuomonei pareikšti iki 1 minutės). Prireikus maršalka arba posėdžio pirmininkas gali nustatyti kitokią pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę.
6. Kiekvienu darbotvarkės klausimu senatoriai (išskyrus Vadą ir Senato maršalką arba posėdžio pirmininką) turi teisę kalbėti ne daugiau kaip du kartus (neskaitant klausimų, replikų, nuomonės dėl procedūros pareiškimo, siūlymų nutraukti diskusijas, atmesti pateiktą projektą ar atidėti svarstomą klausimą), kiti posėdžio dalyviai – kartą.
7. Replikos sakomos reaguojant į kieno nors kalbą arba prašant ką nors paaiškinti. Ar suteikti žodį replikai, sprendžia maršalka arba posėdžio pirmininkas.
8. Neeiliniame posėdyje svarstomi tik tie klausimai, kuriuos pateikia posėdžio iniciatoriai.
9. Senatorius nebalsuoja, kai jo dalyvavimas balsuojant galėtų sukelti LBKS ir jo privačiųjų interesų konfliktą.
10. Senatoriaus balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims.
11. Jeigu posėdžio metu nespėjama išnagrinėti kurio nors darbotvarkėje numatyto klausimo, jis yra įrašomas į artimiausio posėdžio darbotvarkę arba gali būti svarstomas pasitelkiant elektroninius ryšių įrenginius.

IX. Sprendimų priėmimas

1. Senato sprendimui priimti reikia paprastos posėdyje dalyvaujančių senatorių balsų daugumos. Balsuoti turi teisę tik senatoriai. Senatui nusprendus balsavimas gali būti slaptas, atviras arba vardinis (pasirašant).
2. Paprasta posėdyje dalyvaujančių senatorių balsų dauguma nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių?“ Jeigu prieštaraujančių nėra, posėdžio pirmininkas skelbia: „Priimta“. Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Senato nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus skaičiuoja posėdžio pirmininkas. Teikiant klausimą balsavimui posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti „Už“, „Prieš“ ir klausia: „Kas susilaikė?“. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“, jeigu daugumos nėra – „Nepriimta“.
3. Jeigu bent trys senatoriai reikalauja nustatyti senatorių balsų daugumą dėl tam tikrų procedūrinių klausimų (pavyzdžiui, kad būtų nutraukta diskusija Senato posėdyje ir kt.), balsų dauguma nustatoma posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančių?“ Jeigu yra bent vienas prieštaraujantis, balsų daugumai nustatyti Senato nariai pakelia rankas.

X. Sprendimų įforminimas, pasirašymas, skelbimas ir įsigaliojimas

1. Senato posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Senatui pirmininkaujantis maršalka (ar kitas Senato posėdžiui pirmininkavęs asmuo) ir sekretoriaujantis asmuo. Prie Senato posėdžio protokolo pridedamos senatorių, negalėjusių dalyvauti posėdyje, iki posėdžio pateiktos raštiškos nuomonės posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.
2. Atskira senatorių nuomonė gali būti įforminta protokoliniu įrašu.
3. Senato priimtus sprendimus Senato maršalka skelbia LBKS interneto tinklalapyje per 10 darbo dienų, nebent Senatas nuspręstų kitaip.
4. Nutarimai įsigalioja nuo paskelbimo LBKS interneto tinklalapyje dienos, jeigu juose nenustatyta kita įsigaliojimo data.

XI. Protokolas

1. Senato posėdžius protokoluoja Senato sekretorius ar kitas sekretoriato narys. Protokolai rengiami ir įforminami raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka.
2. Senato posėdžio protokole nurodoma:
2.1. posėdžio data, vieta ir protokolo registracijos numeris (posėdžių protokolai yra numeruojami didėjimo tvarka iki kadencijos pabaigos),
2.2. posėdyje dalyvavusių asmenų vardai ir pavardės,
2.3. svarstyti klausimai ir pranešėjai,
2.4. posėdyje dalyvavusių asmenų pareiškimai, paaiškinimai, išvados, nuomonės ir pasiūlymai,
2.5. Senato balsavimo rezultatai,
2.6. priimti sprendimai.
3. Posėdžio protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pristatomi kancleriui, kuris elektronines protokolo versijas elektroniniu paštu, pdf formatu, siunčia LBKS vadui, juridinių narių vadams ir senatoriams.
4. Senato posėdžių protokolai saugomi LBKS kanceliarijoje (vėliau archyve), vienas egzempliorius kadencijos laikotarpiu būna pas Senato maršalką.

XII. LBKS Senato ir senatorių kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė

1. Senato funkcijos, kompetencija ir pareigos apibrėžtos LBKS įstatuose. Neapsiribodamas jomis, Senatas gali atlikti papildomas pareigas, kurios neprieštarauja LBKS įstatams ir/ar yra reikalingos atlikti ir įgyvendinti, kad būtų užtikrinta tinkama ir efektyvi LBKS veikla. Senatas sprendžia visus klausimus dėl LBKS veiklos, išskyrus tuos, kurie priskirti Seimo, Visuotinio narių susirinkimo ir Vado kompetencijai.
2. Senatas tvirtina:   
2.1. LBKS valdymo bei Legitimacijos tarybos darbo reglamentus,
2.2. bajoriškos kilmės nustatymo tvarką, kurią rengia Legitimacijos taryba,
2.3. naujų narių bendradarbiavimo sutarčių tvarką,
2.4. dokumentų ir informacijos pateikimo tvarką,
2.5. kasmetines LBKS finansines-ūkines ataskaitas,
2.6. archyvo darbo reglamentą,
2.7. LBKS garbės bajoro vardo suteikimo nuostatus,
2.8. LBKS Legitimacijos tarybos narių skaičių ir LBKS Legitimacijos tarybos narius.
3. Senatas svarsto ir teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti:
3.1. rekomendacijas dėl garbės bajoro vardo suteikimo,
3.2. LBKS naujų narių stojamųjų įnašų dydį, narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką,
3.3. LBKS finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą,
3.4. Garbės nario suteikimo nuostatus,
3.5. rekomendacijas Visuotiniam narių susirinkimui dėl narių pašalinimo iš LBKS,
3.6. LBKS Senato darbo reglamentą.
4. Senatas renka, o esant reikalui atšaukia:
4.1. Senato Maršalką, Maršalkos pavaduotoją (Maršalkos teikimu),
4.2. kanclerį (Vado teikimu), kuris vadovauja kanceliarijos darbui ir ūkinei-finansinei veiklai,
4.3. Vado pavaduotojus (Vado teikimu),
4.4. vyriausiąjį vėliavininką, kuris rūpinasi LBKS atributika (Vado teikimu),
4.5.  iždininką ir vyriausiąjį raštvedį (kanclerio teikimu),
4.6. vyriausiąjį archyvarą (kanclerio teikimu).
5.  Senatas priima sprendimą steigti LBKS filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą.
6. LBKS Senatas sprendžia visus klausimus dėl LBKS veiklos, išskyrus tuos, kurie priskirti Visuotinio narių susirinkimo, Seimo ir Vado kompetencijai.
7. LBKS Senato sprendimu, LBKS gali steigti/jungti kitus juridinius asmenis, jungtis į tarptautines kilmingųjų asmenų asociacijas, kurių veiklos tikslai neprieštarauja LBKS tikslams.
8. LBKS Senatas priima sprendimus dėl bet kokių sandorių, kuriais įgyjamas ar perleidžiamas turtas ir neturtinės teisės, prisiimamos prievolės Senato nustatyta tvarka.
9. Blogai atliekantis savo pareigas arba šiurkščiai pažeidęs LBKS  Senato darbo reglamentą arba LBKS įstatus LBKS Vadas ir/ar Vado pavaduotojas suspenduojamas LBKS Senato (balsų dauguma) slaptu balsavimu ir atšaukiamas iš pareigų nesibaigus kadencijai.
10. Jeigu LBKS Vadas atsistatydina ar dėl kitų priežasčių negali eiti savo pareigų, jo pareigas eina Senato paskirtas Vado pavaduotojas, o artimiausiame LBKS Seime renkamas naujas LBKS Vadas.
11. Blogai atliekantis savo pareigas arba šiurkščiai pažeidęs  LBKS įstatus arba šį Statutą Senato maršalka suspenduojamas LBKS Senato (balsų dauguma) slaptu balsavimu ir atšaukiamas iš pareigų nesibaigus kadencijai.
12. Senatas priima sprendimus dėl LBKS buveinės adreso pakeitimo.
13. Senatorius privalo aktyviai dalyvauti LBKS veikloje, dalyvauti Senato posėdžiuose, būti aktyvus Senato darbe, gerbti kolegų nuomonę, būti tolerantiškas diskusijose, laikytis šio Statuto, etikos normų, būti pagarbiai apsirengęs, dėvėti senatoriaus insigniją. Už savo veiklą Senate senatoriai privalo reguliariai atsiskaityti savuose kraštuose.
14. Senatorius turi teisę laisvai reikšti savo įsitikinimus ir dalyvauti diskusijose, būti renkamas į visas Statute numatytas pareigybes, teikti kandidatūras į LBKS Garbės narius ir LBKS Garbės bajoro vardui gauti, vertinti vadovybės darbą, prireikus kreiptis į Garbės Teismą, gauti informaciją apie visą LBKS veiklą, dalyvauti bet kuriose Senato struktūrose (komisijose, darbo grupėse, komitetuose ir pan.), gauti sąjungos paramą siekiant jos tikslų, būti bet kurios visuomeninės ar politinės organizacijos, kurios veikla neprieštarauja LBKS įstatams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, nariu.
XIII. Baigiamosios nuostatos

1. Visus Senato veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame Statute, Senato posėdžio metu siūlo spręsti posėdžio pirmininkas. Toks sprendimas, posėdžio pirmininkui trumpai išdėsčius motyvus, priimamas be diskusijų balsavusių Senatorių balsų dauguma.
2. Senato darbo reglamentas ir atskiri jo straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami paprasta posėdyje dalyvaujančių Senatorių balsų dauguma.

LBKS Senato darbo reglamentą parengė Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos Vado pavaduotoja teisės klausimais senatorė  Lina Keršytė.
LBKS Senato darbo reglamento pakeitimus pagal naujus įstatus atliko Senato maršalka Stasys Knystautas.