LBKS vado Perlio Vaisietos kalba Bajorystės pripažinimo aktų teikimo proga

Gerbiamieji bajorai, bajorės, garbūs svečiai,

šiandien minime Lietuvos valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.

Vilniaus Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo – bažnyčioje skambėjo varpai ir buvo aukojamos Šv. mišios už mūsų Valstybę, už visos Lietuvos bajorus.

Manau, simboliška ir prasminga, kad, Vilniui švenčiant 700 metų jubiliejų, Lietuvos sostinės širdyje – istorinėje Rotušėje, Jūs, 82 legitimuoti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ainiai, šiandien iškilmingai prisieksite savo ištikimybę Lietuvos valstybei ir Lietuvos bajorų karališkajai sąjungai, ištardami priesaikos žodžius: „Aš, Lietuvos bajoras, gerbdamas tėvų ir protėvių šventą atminimą, mūsų bajorijos istoriją, kultūrą ir tradicijas, visų akivaizdoje iškilmingai prisiekiu…“

Manau, simboliška ir prasminga, kad šiandien, liepos 6-ąją, su viso pasaulio lietuviais, giedodami „Tautišką giesmę“, kartosime: „(...) Iš praeities tavo sūnūs / Te stiprybę semia. / (…) Ir šviesa, ir tiesa / Mūs žingsnius telydi. (...)“

1410-aisiais Griunvaldo lauke daugelio mūsų protėviai kovėsi už valstybės išlikimą, o praėjus vos trejiems metams po istorinės pergalės – lygiai prieš 610 metų, Horodlės Unijos metu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorams už išskirtinius nuopelnus Žalgirio mūšyje buvo suteikti 47 herbai. Didžioji dalis po LBKS vėliava esančių bajorų ainių gali pelnytai didžiuotis būtent tuos laikus siekiančių herbų ištakomis ir savo protėvių regalijomis.

„Iš praeities tavo sūnūs / Te stiprybę semia“!šiandien Jūsų tariama bajorų priesaika skambės istorinėje Vilniaus rotušėje, menančioje karaliaus Jogailos privilegijas Lietuvos sostinei, įteisinusias krikščioniškosios kultūros kelią į mūsų valstybę, bajorų prievolę ginti savo kraštą ir valdas, paklojusią kertinius savivaldos pamatus.

Jūsų priesaikos aidą lai girdės Vilniaus rotušės autorius – žymiausias Klasicizmo epochos architektas, dviejų masonų ložių narys, generolo Tado Kosciuškos sukilimo dalyvis ir Vilniaus civilinės gvardijos vadas, artilerijos pulkininkas, LDK h. Syrokomla bajoras Laurynas Gucevičius.

Jūsų priesaikos atbalsį lai girdės LDK didysis kunigaikštis Gediminas, savo laiškais lygiai prieš 700 metų pakvietęs Europos civilizaciją į Lietuvos sostinę ir davęs amžiną priesaiką jos laikytis: Pirmiau geležis pasikeis į vašką ir vanduo pavirs plienu, negu mes atšauksime mūsų ištartą žodį...“

Lai Jūsų priesaikos atbalsį girdės svarbiausių Lietuvos sukilimų prieš Rusijos ordas vadai, kurių herbinės vėliavos saugomos Vilniaus rotušėje: generolas Tadas Kosciuška (h. Roch III), Zigmantas Sierakauskas (h. Dolęga), Konstantinas Kalinauskas (h. Kalinowa).

Lai jos aidą girdės 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – LDK bajorai Mykolas Biržiška (h. Gulbė), Donatas Malinauskas (h. Pobog) ir Stanislovas Narutavičius (h. Rudnica).

Lai Jūsų priesaika bus verta 56 karininkų-bajorų, apdovanotų Vyčio Kryžiaus ordinais kovose už Lietuvos Nepriklausomybę tarpukaryje, lai ji aidės į Sibiro konclagerius ištremtiems, sušaudytiems, gulaguose kankintiems, tačiau nepalūžusiems mūsų protėviams-bajorų ainiams.

Lai ji skambės Jūsų giminėms ir artimiesiems, šiandien atlydėjusiems Jus į Bajorystės pripažinimo aktų teikimo ceremoniją, lai per Jūsų kraują ir pieną bus perduodama iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį ateities kartoms!

Lai LBKS Vado kalavijo prisilietimas, lydimas poeto Bernardo Brazdžionio žodžių „te primins šis plieno kardas, koks kilnus bajoro vardas“, kiekvienam legitimuotam bajorui primins pareigą laikytis „Tiesos, Garbės, Orumo“ įžado visą Jūsų gyvenimą.

 

2023 liepos 6 d., Vilniaus rotušė