2019 m. kronika

2019-12-16 Lietuvos Nacionalinėje galerijoje buvo pagerbtas vienas iš Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos partnerių - Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje pirmasis patarėjas p.Marcin Łapczyński.
Atsižvelgiant į strategiškai reikšmingą politinę, kultūrinę ir istorinę Lietuvos - Lenkijos partnerystę ir Lenkijos instituto Vilniuje aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos bajorų karališkąja sąjunga, p.M. Łapczyński'ui suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės nario vardas.

Pagal sąjungos Vado pasirašytą dekretą Nr. 2019-03

2019-12-07 Trečiajame Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato, kuris vyko Vilniuje, posėdyje:

 • svarstytas Vilniaus krašto bajorų sąjungos motyvuotas pareiškimas dėl Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų tikslinimo ir keitimo, - pasiūlyta parengti sugretinamąjį tekstą;
 • patvirtinta 2020 metų Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos finansavimo politika;
 • Sudaryta darbo grupė (LBKS Legitimacijos tarybos pirmininkas Linijus Baškys, Kancleris Rimantas Stukas, senatorė Gražina Sakalauskienė, senatorė/iždininkė Laima Bartkienė), kuri įpareigota iki 2020 m. sausio 31 d. parengti ir Senatui pateikti Legitimacijos mokesčio sumos dydį, mokėjimo ir paskirstymo tvarką.“ ;
 • nuspręsta susilaikyti nuo sprendimo dalyvauti NOKT veikloje, dalyvavimo klausimą spręsti ateityje;
 • svarstytas reglamentų ir nuostatų ruošimo pagal Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos įstatų punktus klausimas, - paskirti atsakingi asmenys už dokumentų projektų parengimą iki 2020 m. vasario 29 d.;
 • nutarta įpareigoti sąjungos senatorių (architektą) Jurgį Kamenecką parengti Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Legitimacijos akto projektus ir juos pateikti senatoriams svarstymui ir tvirtinimui iki 2020 m. kovo 15 d.;
 • nutarta 2020 metais išleisti žurnalą "Lietuvos bajoras" 500 vienetų  tiražu.
 • nutarta kitą senato posėdį rengti Tauragėje.

2019-11-29 Olštyne (Lenkija) pasirašyta sutartis dėl paminklinio akmens su lietuvišku Vyčiu pastatymo Griunvalde, kur 2020 m. liepos mėn. bus minimas Žalgirio mūšio 610-ųjų metinių jubiliejus.
Sutartį pasirašė projekto iniciatoriai ir organizatoriai: Lietuvos bajorų karališkoji sąjungos vadas Perlis Vaisieta, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vedėjas plk. Romas Žibas, Lietuvos rezervo karių asociacijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Bronislavas Zaronskas, taip pat projekto partneriai - Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Eduardas Borisovas ir Griunvaldo muziejaus direktorius dr. Szymon Drej. Paminklinio akmens atidengimo iškilmės, kuriose tikimasi sulaukti aukščiausių Lietuvos ir Lenkijos vadovų, numatomos 2020 m. liepos 18 d.
Apie tai - Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje

2019-11-28 Vilniuje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, siekiant puoselėti profesionaliosios muzikos ir meno kultūrą,saugoti ir populiarinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos kultūros paveldą ir tradicijas. Sutartį pasirašė LBKS Vadas Perlis Vaisieta ir M.K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas.

Aptartas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas. 2019 m. lapkričio 28 d. Vilniuje įvyko oficialus Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Vadovybės susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės Meru Remigijumi Šimašiumi ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rita Balčiūniene. Sąjungą atstovavo Vadas Perlis Vaisieta ir Kancleris Rimantas Stukas. Susitikimo metu pristatyta mūsų organizacijos veikla, pagrindinės veiklos kryptys ir svarbiausi numatomi renginiai. Aptartas galimas platesnis bendradarbiavimas tarp Sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės, organizuojant kasmetinį projektą, skirtą artėjančiam Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė - visi keliai veda į Vilnių!"

2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys prof. Jonas Butkevicius atidarė savo tapybos parodą "Rudens potepiai" Kėdainių krašto muziejuje. Paroda skirta 1863-64 m. sukilimo dalyviams atminti, aktyviai veikusiems Kėdainių krašte.

2019-11-22 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga dalyvavo 1863-1864 m. sukilėlių laidojimo ceremonijoje Vilniuje.
LBKS Vadovybė ta proga inicijavo sukilėlių vadų Konstantino Kalinausko h. Kalinowa ir Zigmanto Sierakausko h. Dolęga herbinių bajoriškų vėliavų sukūrimą.

Lietuvos Respublikos Kanceliarija, įvertinusi Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos aktyvią veiklą ir įsitraukimą į istorinės atminties puoselėjimą, dalyvauti oficialiose iškilmėse, vykusiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, pakvietė dalyvauti LBKS Vadovybę: LBKS vadą Perlį Vaisietą, LBKS Senato maršalką Lietuvos bajorų Kauno krašto sąjungos vadą Stasį Knystautą ir LBKS Vado pavaduotoją kultūrai Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadę Eloną Varanauskienę.

2019-11-13 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose įvyko pirmasis kasmetinių renginių ciklo „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – visi keliai veda į Vilnių!” vakaras, skirtas artėjančiam  Vilniaus miesto 700 m. įkūrimo jubiliejui, kurį minėsime 2023 m. Šių metų programa – „LDK - muzikoje, poezijoje, dainose“.

Tarptautinį kasmetinį projektą inicijavo ir organizavo Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga drauge su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmais. Sumanymo partneriai – Lenkijos institutas Vilniuje, Baltarusijos Respublikos ambasada, Ukrainos ambasada, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Vilniaus miesto savivaldybė. Renginio įžanga

 2019-10-11 Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje įvyko ,,Metų žmogaus" pagerbimo pokylis. Kasmet muziejaus direktorių taryba išrenka asmenį, nusipelniusį Lietuvai ir lietuvybei, aktyviai  propaguojantį lietuvių kultūrą ir istoriją Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitaip nusipelniusį Lietuvai. Šį kartą tokiu asmeniu buvo išrinktas pats Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas. Pokylio data sutapo ir su garbingu jubiliejumi - spalio 8 d. Stanley Balzekui sukako 95-eri metai.
2019 birželio 6 dieną Stanley Balzekas buvo legitimuotas kaip Gregaravičių giminės atstovas, h. Liubičas (Lubicz).

2019-10-08 Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas Perlis Vaisieta paskelbė kreipimąsi į Pasaulio lietuvius dėl Tėvynės ateities, glaudesnio tarpusavio ryšio, tautinių- istorinių vertybių  išsaugojimo ir puoselėjimo, paramos vykdomiems LDK istorijos atminimo ir įamžinimo projektams.

2019-09-28 Antrajame Senato, kuris vyko Kaune, posėdyje nutarta:

senatas

 • aptartos Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos aktualijos;
 • patvirtintas Senato darbo reglamentas (statutas);
 • 2019 metams patvirtinta anksčiau Lietuvos bajorų karališkojoje sąjungoje galiojusi finansavimo tvarka;
 • nuspręsta tęsti žurnalo " Lietuvos bajoras" leidybą;
 • nustatytas tiražas 500 egzempliorių, paskirstant: Vilniaus kraštui - 220 egz., Kauno kraštui - 100 egz., Šiaulių kraštui - 100 egz., Klaipėdos kraštui - 40 egz., Tauragės kraštui - 40 egz.;
 • nuspręsta spausdinti enciklopedijos "Lietuvos bajorai" II tomą. Už medžiagos, nuotraukų pateikimo organizavimą atsakingi kraštų vadai ir kraštuose įgalioti asmenys;
 • pasiūlymus dėl  Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veiklos 2019-2020 m. pateikė Vadas P. Vaisieta, Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos kraštų senatoriai;
 • nutarta paskelbti kreipimąsi į Pasaulio lietuvius dėl Tėvynės ateities, glaudesnio tarpusavio ryšio, tautinių- istorinių vertybių  išsaugojimo ir puoselėjimo, paramos vykdomiems LDK istorijos atminimo ir įamžinimo projektams. Kreipimosi tekstą įpareigojami paruošti ir išsiųsti Pasaulio lietuviams Vadas  Perlis Vaisieta ir senatorė Dalia Teišerskytė.

2019 m. rugsėjo 20-30 dienomis grupė sąjungos narių dalyvavo teminėje ekskursijoje po Italiją "Karalienės Bonos pėdsakais" - vaizdo įrašas.

2019-07-07 Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Valdovų rūmuose įvyko išrinkto Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vado Perlio Vaisietos inauguracija ir Bajorystės pripažinimo aktų įteikimo ceremonija. Buvo aukojamos Šv. Mišios už visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus. Šventiniame koncerte grojo Čiurlionio styginių kvartetas. Daugiau apie renginį

2019-06-09 Seimo posėdyje:        • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių krašto bajorų sąjunga;  
 • Perlis Vaisieta vienbalsiai išrinktas ir patvirtintas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadu;
 • Patvirtintas priesaikos tekstas;
 • Išrinkti senatoriai nuo kraštų;
 • Išrinktos Revizijos, Garbės teismo, Legitimacijos tarybos komisijos;
 • Stasys Knystautas patvirtinas Senato maršalka, Dalia Teišerskytė - Garbės teismo pirmininke, Linijus Baškys - Legitimacijos tarybos pirmininku;
 • Paskirti vado pavaduotojai: Elona Varanauskienė - kultūros, Dominykas Bartkus - organizaciniams, Edita Dargevičiūtė - jaunimo, Lina Keršytė - teisės reikalams, Dalia Martusevičiūtė - Europos sąjungos šalyse, Robert Savickas - Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Ilona Sapinska - Garbės ambasadorė Lenkijoje;
 • Rimantas Stukas paskirtas kancleriu, Vidmantas Kažukauskas - vyriausiu vėliavininku, Laima Bartkienė - iždininke;
 • Patvirtinta 31 legitimuotas narys (iš jų 4 - pagal antrą giminę): Vilniaus (VKBS) - 19, Kauno (LBKKS) - 5, Šiaulių (ŠKBS)- 7.

  Po Seimo surengtas pirmasis senato posėdis.
  Fotografavo Jurgis Pleskačiauskas

2019 m. birželio 5 d. Juridinių asmenų registre Vilniuje buvo įregistruota asociacija LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius, suteiktas kodas JAR - 305181447

Steigimo sutartis