kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

LBKS Vado inauguracijos kalba
2017-07-01, Vilnius, LDK Valdovų rūmai

Perlis VAISIETA

inauguracija

Garbūs svečiai,
     Gerbiami Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos nariai,
Prieš pradėdamas savo kalbą, noriu Jums priminti XVI a. žemaičių bajoro, vieno iš lietuvių raštijos pradininkų, Mikalojaus Daukšos „Postilės“ žodžius:“Kurgi pasaulyje yra tokia prasta ir niekinga tauta, kuri neturėtų šių trijų, lyg įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos?

    Nėra tokios niekingos tautos, nėra tokio menko žemės užkampio, kur nebūtų vartojama savoji kalba.  Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę…”    Mes, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ainiai, jau daugiau kaip 600 metų – nuo Vytauto Didžiojo laikų kalbame Bajorų kalba.
Kalbame kalba, kurios kertiniai akmenys glūdi trijuose pamatiniuose Bajoro priesaikos žodžiuose: TIESA, GARBĖ, ORUMAS.
Vardan Tiesos ir Garbės mūsų protėviai guldė galvas Žalgirio ir Oršos kautynėse, vardan savo Orumo ir nenuolankumo svetimai „Pravdai“ mynė knygnešių takus, buvo tremiami į Rusijos gulagą arba tiesiog priversti ieškoti prieglobsčio tolimuose - svetingesniuose kraštuose.
Vardan Tiesos šiandien privalome pripažinti, kad deja, per amžius ne visi bajorai buvo ir tebėra vieningi, ne visi buvo ir yra šiandien visa širdimi atsidavę riteriškai priesaikai: Tiesa, Garbė, Orumas.

    Kažkam mieliau buvo kadaise, o kai kam ir šiandien tebėra malonu gauti nepelnytas privilegijas. Kažkam buvo prieš šimtus metų, o kai kuriems ir šiandien tebėra svarbiau savo kilmingumo įrodymai ir pripažinimo paieškos, „už nieką“ įteiktas arba nusipirktas vardinis medalis, nei realūs atlikti darbai Tėvynės labui ir besąlyginė ištikimybė duotai Bajoro priesaikai.

    Neretai buvo ir tebėra pamirštama, kad tikrieji bajorai – nuo šimtmečių glūdumos -pirmiausia kariai, atidavę savo gyvenimus ir materialinį gerbūvį, kad būtų parengtas ir apginkluotas nors vienas šarvuotas raitelis mūšiui. Tikrieji bajorai - statę tvirtoves ir ėję į kovą už bekompromisę Laisvės idėją – tokie, kaip caro siūlomų privilegijų ir dvarų išdidžiai išsižadėjęs generolas Tadas Kosciuška – vyriausiasis 1794 m. sukilimo vadas, savo gyvenimu įkvėpęs ne tik Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojus (valstiečius ir bajorus) vienytis bendram laisvės siekiui, bet  padėjęs pamatus ir Amerikos Nepriklausomybei bei kovęsis petys petin su JAV prezidentu Džordžu Vašingtonu ir įkūręs garsiąją Vest Pointo karo akademiją).

    Kartais yra pamirštama, kad bajorai - tai tikrieji Tėvynės patriotai, su pasišventimu statę katedras ir bažnyčias, vedini krikščioniškų dvasingumo ugdymo vertybių ir tuo pačiu jas gynę kalaviju nuo Maskvos atėjūnų. Būtent už tokius – savo, kaip architekto nuveiktus darbus ir vadovavimą Vilniaus civilinei gvardijai, ginant Vilnių 1794 m. sukilimo metais bajorystę iš vyskupo Masalskio priėmė valstiečių šeimos vaikas Laurynas Stuoka Gucevičius).

    Tikrieji bajorai - tai dvasingumo ir Europinės dvarų kultūros puoselėtojai, rašę knygas, kūrę muziką, garbingai atstovavę savo šalį diplomatinėje tarnyboje - „aukoję Tėvynei visą savo gyvenimą, dvarus ir turtus“, kaip Mykolas Kleopas Oginskis...
Koks tas tikrasis bajoro idealas, kurio galėtume siekti? Gal istorijos faktas, kad 1863 m. sukilėlių organizacijos nario bute surastame “Lietuvių katekizme” buvęs įrašytas klausimas “Kas yra lietuvis?” ir atsakymas: “Tas, kas tiki laisve ir laikosi Lietuvos Statuto”?..

    Gerbiami bajorai,
Šiandien aukotos Šv. Mišios už visos Lietuvos gyvus ir mirusius bajorus  pagrindinėje mūsų valstybės šventovėje - Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, pašventintos dvi dešimtys bajorų herbinių vėliavų. Ausyse dar tebeskamba nutilę varpai – lyg priminimas jie klausia mūsų: ką esame nuveikę, ar pakankamai, ar kiekvienas? Ką šlama mūsų rankose laikomos vėliavos? Ar pelnytai turime garbę ir teisę vadintis bajorais?
Tarsi atsakymą į sustingusius varpo dūžius ir nebylius herbus ant šilko, bent fragmentiškai noriu garsiai įvardinti tai, kas Lietuvos bajorijos ir garbingų mūsų partnerių yra nuveikta Nepriklausomos Lietuvos metais. Tik nedidelė darbų dalelė, kuriuos savo iniciatyva, gera valia, paaukotomis asmeninėmis lėšomis pavyko įgyvendinti:

 • Pastatyta Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia Dubingiuose (statytojas ir mecenatas –    h. Leliwa bajoras Aurelijus Rusteika);
 • Dovana Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmams – Vytauto Didžiojo bronzinis biustas (autorius – LBKS Signataras, garbės bajoras, prof. Konstantinas Bogdanas, mecenatas – LBKS, rėmėjai - Vilniaus Rotary klubo nariai: Dr. Juozas Šarkus, h. Leliwa bajoras Ignas Kiudulas, Gražvydas Grigaliūnas);
 • Restauruoti Vilniaus Bernardinų bažnyčios vitražiniai langai ir XVIII a. altoriai (mecenatai – bajorų Radavičių ir Rodovič giminės, VKBS);
 • Parama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų statybai (rėmėjas – LBKS);
 • Sukurtas ir dovanotas Vytauto Didžiojo biustas muziejui, esančiam Žalgirio mūšio vietoje Griunvalde (Lenkija, rėmėja – LBKS);
 • Parama Durbės mūšio paminklo statybai Telšiuose (rėmėjai – LBKS, Žemaičių Bajorų Draugija, bajorų Bazarų, Dargevičių, Vaisietų šeimos);
 • Parama, įrengiant Žemaitijos 23 varpų kariljoną Telšiuose (rėmėjas – ŽBD)
 • Parengta lietuviška Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų herbyno versija (autorius – dailininkas Arvydas Každailis, užsakovas – LBKS);
 • Parašyta ir išleista knyga „Primirštas Antakalnis“ (autorius – bajoras, prof. Jurgis Vanagas);
 • Išleistas foto albumas ir surengtos parodos „Tarpukario bajorai“ (autorius - bajoras Kazys Mackevičius, rėmėja - VKBS);
 • Tapybos ir piešinių parodos Lietuvos istorinių asmenybių ir įvykių tematika (autorė – bajorė Emilija Taločkienė);
 • Valstybės 100-mečio proga yra rengiama ir 2018 metais bus išleista istorinė knyga „Lietuvos bajorai - Vasario 16-osios Akto signatarai“ (rėmėjai – LBKS ir 52 giminių herbų bajorai).


    AČIŪ Jums visiems, kad esate! Tai, kas išvardinta – tikrai ne viskas. Atsiprašau, jeigu ne visus garbių bajorų nuveiktus darbus paminėjau – šviesių asmenybių išties yra gausu mūsų sąjungoje, šiandien skaičiuojančioje daugiau kaip 4000 oficialiai legitimuotų narių iš daugiau, nei 600 bajorų palikuonių giminių. Esu tikras – šis gerų darbų sąrašas niekada nepristigs nei iniciatyvų, nei kiekvieno iš mūsų pasišventimo, įgyvendinant idėjas, vertas išlikti ateities kartoms!

    Gerbiami bajorai ir bajorės,
Garbūs svečiai,
Netrukus minėsime Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną – mūsų valstybingumo svarbiausią datą. Simboliška – esame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, Žemutinėje pilyje – „įprastinėje vietoje“ (pasak istorinių šaltinių),“ kur paprastai rinkdavosi bajorų seimas“. Vietoje - kurioje kadaise sprendėsi svarbiausi mūsų valstybės reikalai, skambėjo pergalės fanfaros, lūžo kardai, krito galvos ar buvo dedamos naujos karūnos. Čia virė gyvenimas, turėjęs įtakos ne tik Europai, bet ir kiekvienam iš mūsų, nulėmęs, kas mes ir kokie esame dabar.
Baigdamas savo kalbą, kreipiuosi į visus, kurie šiandien priimsite bajoro priesaiką, kreipiuosi į naujai patvirtintus LBKS Senatorius ir Vado pavaduotojus, tuo pačiu Jūsų akivaizdoje kreipiuosi ir į save – kaip LBKS Vadą:
Neleiskime apdulkėti Bajorystės pripažinimo aktams!Lai jie primena kiekvienam ir kasdien: ką aš esu padaręs ir ką dar privalau atlikti, kad pateisinčiau Bajoro vardą?

    Niekada, prie bet kokių aplinkybių nesileiskime į kompromisą su savo sąžine ir padorumu!
Niekada ir už nieką neparsiduokime, neišduokime savo Tėvynės idealų, Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos vertybių ir kiekvieno iš mūsų duotos Bajoro priesaikos!

    Nesivaržykime, kieno gyslomis teka “mėlynesnis” kraujas – jis visų mūsų yra toks pats -raudonas!
Lai mūsų širdys visiems pulsuoja vienintelį svarbiausią žodį: Tas žodis – LIETUVA!

Komentarai   

0 #1 Antanas 2017-07-04 08:57
Tai iš tiesų protingo, išsilavinusio žmogaus kalba. Duok dieve, kad jos turinys nesiskirtų nuo konkrečių darbų...
Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 128 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos ir jos padalinių rekvizitai:

LBKS
Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Žalioji aikštė 2a, Trakų Vokė, Vilnius Antakalnio g. 76-42, Vilnius, LT-10206
Tel: 8 677 79 606
Įm. kodas 191868349

LT43 7044 060001065645

Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
 
 
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
    Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
    Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click