Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga

Patvirtinta:
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Senatas
2020-10-20 d. Nr. 6

GARBĖS BAJORO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (toliau - LBKS) Garbės bajoro vardo nominacija yra garbingas įvertinimas už savanorišką, ne pelno siekiantį darbą, įgyvendinant LBKS tikslus ir siekius, taip pat už reikšmingą tarnystę Lietuvos valstybei.


II. GARBĖS BAJORO VARDO SUTEIKIMO PAGRINDAS IR TVARKA
1. LBKS Garbės  bajoro vardas suteikiamas už išskirtinius nuopelnus Lietuvos bajorų karališkąjai sąjungai, ilgametį aktyvų dalyvavimą sąjungos veikloje, jos valdymo organuose, taip pat už reikšmingą tarnystę Lietuvos valstybei ir padariusiems didelę įtaką organizacijos gyvavimui ir klestėjimui, jos garsinimui Lietuvoje bei užsienyje.
2. LBKS Garbės bajoro vardas gali būti suteikiamas asmenims, jų sutikimu, jei jie yra LBKS nariai ne mažiau kaip 5 metai.
3. LBKS Garbės bajoro vardą suteikia, sustabdo jo galiojimą ir panaikina LBKS Seimas Senato teikimu, Seime dalyvaujančių delegatų balsų dauguma atviru balsavimu.
4. LBKS Garbės bajoro vardas negali būti suteikiamas asmenims, pažeidusiems Lietuvos valstybės įstatymus, bajoro priesaiką, LBKS rėmėjams, kurie už paramą gauna reklamines paslaugas ar finansinį atlygį.
5. Siūlyti Senatui kandidatus LBKS Garbės bajoro vardui suteikti gali:
5.1. LBKS Vadovybės nariai;
5.2. LBKS Senato nariai;
5.3. LBKS Kraštai savo tarybų sprendimu.

6. Kandidato teikimą LBKS Garbės bajoro vardui gauti įvardinant jo nuopelnus, už kuriuos skiriama ši nominacija, Seime pristato LBKS Vadas arba Senato Maršalka.
7. LBKS Seimo patvirtintiems LBKS Garbės bajorams yra įteikiamas LBKS Garbės bajoro vardo suteikimo aktas ir Garbės bajoro ženklas. Suteikimo faktas skelbiamas LBKS svetainėje.
8. LBKS Seimui patvirtinus kandidatą LBKS Garbės bajoru, LBKS kancleris, tvarkantis LBKS Garbes bajorų ženklų apskaitą, įrašo asmenį į LBKS Garbės bajorų knygą.
III. GARBĖS BAJORO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA
1.Asmuo praranda Garbės bajoro vardą, jei Seimas 2/3 visų narių balsų dauguma priima sprendimą, jog tam tikras jo poelgis ar veikla yra nesuderinami su LBKS Garbės bajoro vardu.

2.LBKS Garbės bajoro vardo panaikinimo teikimą Seimui rengia Senatas, o Seimui pristato LBKS Vadas.
3.Teikimą dėl Garbės bajoro vardo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo Senatui teikia II sk. 5 p. numatyti subjektai arba Garbės teismas.
4.Jei kandidatas dėl LBKS Garbės bajoro vardo panaikinimo nedalyvauja Seime, Seimo sprendimas jam pranešamas raštu. Panaikinimo faktas skelbiamas LBKS interneto svetainėje.
IV. GARBĖS BAJORO TEISĖS IR PAREIGOS
1.LBKS Garbės bajoro vardą turintys asmenys turi šias teises:
1.1.Dalyvauti ir pasisakyti LBKS Seimo, Senato, kraštų Tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis;
1.2.Teikti siūlymus LBKS vadovybei dėl LBKS veiklos.
2.LBKS Senatas, remdamasis II sk. 5 p. numatytų subjektų teikimu, Garbės bajoro vardą igijusiems asmenims gali suteikti kitas LBKS Įstatams neprieštaraujančias specialiąsias teises ar lengvatas.
3.LBKS Garbes bajorai turi:
3.1.Propaguoti bajoriškas vertybes, tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų;
3.2.Aktyviai dalyvauti LBKS veikloje ir ją garsinti;
3.3.Pagal galimybes organizuoti kultūrinių  renginių  paramos akcijas ar prie jų prisidėti.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.Šiuose nuostatuose neaptartus klausimus dėl LBKS Garbės bajoro vardo sprendžia LBKS Senatas.
2.LBKS Garbės bajoro vardo nuostatai įsigalioja nuo Senate patvirtintos datos.

© Visos teisės saugomos. 2019-2023 m. Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Buveinės adresas - Konstitucijos pr. 14, Vilnius,  kodas - 305181447 /  el. paštas, tel. +370 612 60 111

Legitimacijos klausimais rašyti Legitimacijų tarybos pirmininkui Linijui Baškiui
Narystės mokesčių mokėjimas

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com