kontaktai

LIETUVOS BAJORŲ KARALIŠKOJI SĄJUNGA

<<O>> Norinčiųjų įvesti tvarką visuomet būna daugiau, nei tų, kurie pasirengę jos laikytis.

2018 m. išleista nauja, ilgai laukta, seniai pradėta rengti knyga apie bajorų palikuonis "Lietuvos bajorai"

Organizacinės-kūrybinės grupės vadovė – LBKS vado pavaduotoja Aistė Grybauskienė

Grupės nariai: LBKS vadas Perlis Vaisieta, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, LBKS vado pavaduotojai Dalia Teišerskytė, Elona Varanauskienė, LBKS Viešųjų ryšių atstovas ir Vilniaus krašto vadas Kazimieras Mackevičius, žurnalo „Lietuvos bajoras“ vyriausiasis redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius

Knygos sudarytojas ir redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius
Dizaineris Liudas Nekrošius
Generalinis rėmėjas Adolfas Šleževičius (h. Koscieša (Kościesza)

© Pratarmė, sudarymas, Leonas Peleckis-Kaktavičius, 2018
© Giminių aprašymų, genealoginių medžių, schemų, nuotraukų autoriai, 2018
© Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2018 ISBN 978-609-95710-3-4

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

TURINYS

PRATARMĖ. Apie tai, kas išskiria, o ne atskiria /7

BAZARAI / Milda Martinkutė-Paliulienė /8
BILINSKAI / Zenonas Karalkevičius /11
BLINSTRUBAI / Valerija Armonaitytė-Baronienė /14
BLINSTRUBAI / Stanislovas Algimantas Blinstrubas /16
BUGAILOS / Ingrida Kelbauskienė /19
BURBOS / Alicija Burbienė /21
BUTKEVIČIAI / Gediminas Rimdžius /25
CERPICKIAI / Irena Cerpicka /28
CHMIELIAUSKAI / Sigitas Chmieliauskas /31
CHODYKINAI / Vaidas Kadikinas /34
CHOMENTAUSKAI / Teodoras Chomentauskas /36
ČAPRACKAI / Gražina Sakalauskienė /40
ČIŠKEVIČIAI / Algirdas Čiškevičius /42
DERBUTAI / Kristina Savickytė-Giedraitienė /45
EINIKIAI / Romualdas Kalvėnas /48
GAIDAMAVIČIAI / Ona Venskevičiūtė-Majauskienė /51
GALKAUSKAI / Filomena Violeta Vyšniauskienė /54
GINTILAI / Vanda Danutė Kalmantaitė-Kazlauskienė /58
JACKEVIČIAI / Algirdas Kazimieras Jackevičius /62
JAGMINAI / Leonardas Jagminas /64
JASIENSKIAI / Lilija Socevičienė /68
JUCEVIČIAI / Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė /71
KAKTAVIČIAI / Giedrius Čepurna /75
KANTAUTAI / Ilona Sapinska /78
KARALKEVIČIAI / Zenonas Karalkevičius /80
KAVECKIAI / Daiva Rūta Vadauskaitė /84
KLEVŠČINSKAI / Edmundas Gradauskas /87
KLIUČINSKAI / Ilona Sapinska /90
KOWZANAI / Vytautas Rimeika /92
KUBECKAI / Steponas Algimantas Kubeckas /95
KULVIEČIAI / Jūratė Margerienė /98
KULVIEČIAI / Laima Bartkienė /100
KURMINAI-LIACKIAI / Jurgita Kurminaitė-Ambrasienė /104
KUŠLEIKOS / Aidas Baškys /108
LAURINAVIČIAI / Stasys Knystautas /111
LECHAVIČIAI / Vladislova Bartosevičienė /114
LEŠČINSKAI (LESZCZYNSKI) / Rolandas Zvicevičius /118
MACKEVIČIAI-MACKŪNAI / Natalija Nemkovičienė /121
MACKEVIČIAI / Janina Mackevičienė /124
MACKEVIČIAI / Kazimieras Mackevičius /126
MAJAUSKAI / Gerardas Majauskas /128
MARCINKEVIČIAI / Algimantas Jukna /130
MARGEVIČIAI / Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė /133
MIKULSKIAI / Kazimieras Mikulskis /135
MISEVIČIAI / Albina Misevičiūtė-Freitakienė /139
NORVIDAI / Regina Slavinskienė /142
NOVODVORSKIAI / Gražina Sakalauskienė /144
NUTAUTAI / Aleksandra Gudžinskienė / 147
PACEVIČIAI / Aidas Baškys /151
PANCEŽINSKIAI / Irena Vainauskaitė-Svetlauskienė, Laima Lapėnaitė-Braškuvienė /154
PAPLAUSKAI / Vijoleta Paplauskaitė-Kamandulienė /157
PESLIAKAI / Zygmondas Pesliakas /160
PETRAUSKAI (PIOTROVSKIAI) / Laima Petrauskaitė-Bartkienė /162
PIKELIAI / Žibutė Ona Pikelytė-Bučiūnienė /164
PIOTROVSKIAI / Alicija Burbienė /167
PLESKAČIAUSKAI (PLESKAČEVSKIAI) / Jurgis Pleskačiauskas /172
POGIRSKIAI / Viktoras Bandaravičius, Aistė Grybauskienė /175
PRIBUŠAUSKAI / Romas Raila /177
RADAVIČIAI / Petronėlė Genovaitė Radavičienė /181
RADVILAVIČIAI / Janina Radvilė /188
RATAUTAI / Julius Lopata /189
RIMKEVIČIAI / Vitalija Vintartaitė-Sakalauskienė /191
SKOKAUSKAI / Gražina Juknevičienė /193
STACEVIČIAI / Ričardas Stacevičius /196
SURVILAI-BAGDONAVIČIAI / Birutė Survilaitė-Kargerienė /199
SVOLKENIAI / Antanas Svolkenis/201
ŠABLEVIČIAI-ČIOČIAI / Dalia Čiočytė /205
TAUGINAI / Loreta Tauginienė /209
TOLETAI / Algimantas ir Vincas Lauručiai /211
TOMKEVIČIAI / Marija Rūta Babarskienė /214
TRACEVSKIAI / Kazys Tracevskis, Mantė Trasevskytė-Lavrijanecienė /216
TUMILOVIČIAI / Audronė Musteikienė /221
UGIANSKIAI / Marija Rūta Babarskienė /223
VADAUSKAI-PETRŽKEVIČIAI /Daiva Rūta Vadauskaitė /225
VAINAUSKAI / Irena Vainauskaitė-Svetlauskienė, Laima Lapėnaitė-Braškuvienė /228
VAMBUTAI / Audronė Musteikienė /232
VONSAVIČIAI / Vidmantas Vansavičius /237
ŽUTAUTAI / Eugenija Strazdienė /240

PRATARMĖ
Apie tai, kas išskiria, o ne atskiria

Jau lygiai ketvirtis amžiaus, kai Lietuva išgirdo būrelio entuziastų norą atkurti Bajorų sąjungą. Šiandien legi­timuotų bajorų palikuonių per keturis tūkstančius. Savo veikla jie žinomi Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, Telšiuose, Šiauliuose, Tauragėje.
Anot išmintingojo Cicerono, istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis. Nors dauguma Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narių darbų susiję su kultūra, kultūros paveldu, istorinis aspektas dominuojan­tis. Nenuostabu, nes protėvių užtarnauta garbė tarsi šviesulys, kuris lydi ir, be abejo, visada lydės tai, kas vyko Lietu­vos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikais, 1831 ir 1863 metų sukilimų dienomis, carinės priespaudos ir sovietinės okupacijos metais. Ypač išskirtiniai bajorijos nuopelnai Lietuvos rašytiniam žodžiui, mokslui, nepriklausomybei.
Knyga, kurią dabar vartote, išleidžiama Lietuvai pažymint Nepriklausomybės šimtmetį. Tai ir džiugina, ir įpa­reigoja. Malonu prisiminti, kad 1918 metų Nepriklausomybės aktą pasirašė net trys bajorai: Mykolas Biržiška, Do­natas Malinauskas, Stanislovas Narutavičius. LBKS rūpesčiu tik ką išleista šiems signatarams skirta knyga. O koks bajorų vaidmuo Lietuvos šiandieniniame gyvenime, labai taikliai yra pastebėjęs LBKS vadas Perlis Vaisieta, paraginęs neleisti apdulkėti Bajorystės pripažinimo aktams – kad jie kiekvie nam ir kasdien primintų, ką esi padaręs ir ką dar privalai atlikti, kad pateisintum bajoro vardą. Tai – paraginimas geriems, prasmingiems, kilniems darbams ir suma­nymams įgyvendinti.
Šio enciklopedinio pobūdžio leidinio rengėjai įsitikinę, jog tai tik pirmasis panašaus pobūdžio tomas, turintis teisę į tęsinius, kuriuose prisistatys jau kiti bajorų palikuoniai. Nors tekstai pateikti remiantis archyvine medžiaga, po kiekvienu iš jų yra autoriaus vardas ir pavardė. Be konkrečios faktinės medžiagos kai kur rasite ir vieną kitą legendą, įdomesnį atsiminimą, pastebėjimą, kurie, viliamės, tik priartins pažintį su ta ar kita garbinga gimine.
Knygoje – ne tik spalvoti giminių herbai, bet ir genealoginiai medžiai arba schemos, ir retesnės vieną ar kitą giminę pristatančios fotografijos.
Bajorystės linija – tai, kas sieja visus čia draugėn atėjusius. Garbė, Tiesa, Orumas – ne šiaip sau žodžiai, dažnai lydintys tuos, kurie iš savo protėvių paveldėjo išskirtinį vardą. Ir tos knygos eilutėse, o ir tarp eilučių – tai, kas išskiria, o ne atskiria.
Ta proga norėtųsi atskirai paminėti daugelį šios knygos faktų, įvykių, vardų, nes jau ne tik mūsų protėviai daug nusipelnę savo Tėvynei, bet ir jų atžalos. Tačiau skaitytojas pats labai nesunkiai tuo įsitikins. Taip, tarp pastaraisiais dešimtmečiais gyvenusių bajorų palikuonių būta ir už Lietuvą galvas paguldžiusių partizanų, ir Sibiro gulagus, so­vietines represijas iškentusių, amžino įšalo žemėje pasilikusių, ir „Katalikų Bažnyčios Kroniką“ platinusių, ir Sausio 13­osios bei kituose Atgimimo įvykiuose savo meilę gimtajam kraštui įrodžiusių. Daug ir šiandien didelius, gražius darbus Tėvynės labui darančių.
Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šios knygos išleidimo, ypač Organizacinės­kūrybinės grupės vadovei, LBKS vado pavaduotojai Aistei Grybauskienei. Ačiū visoms giminėms ir šeimoms, kurios ne tik pateikė medžiagą, bet ir parėmė enciklopedijos išleidimą.

Leonas Peleckis­Kaktavičius
LBKS Garbės bajoras

Artimiausi įvykiai

Nėra renginių

Dabar svečiuojasi

Dabar svetainėje 202 svečiai ir narių nėra

Prisijungimas

Vilniaus krašto bajorų sąjunga
Šiaulių krašto bajorų sąjunga
Antakalnio g. 76, Vilnius, LT-10206 Lyros g. 7-26, Šiauliai, LT-78286
Tel. 8 699 10 571
Įm. kodas 303087198
LT53 7044 060007926372
Tel. 8 612 14 157
Įm. kodas: 191739297

LT27 7044 060002192685
Klaipėdos krašto bajorų draugija

 
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius
Vilniaus g. 20, Kretinga,
LT-97104
  Vasario 16-osios 23, Panevėžys, LT-35185
Tel. 8 686 10161
Įm. 193318133
LT34 7300 0002533666


  Tel. 8 687 22 551
Įm. kodas 191828397
LT32 7044 0600 0487 9980
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Tauragės apskrities skyrius Žemaičių bajorų draugija
Dariaus ir Girėno g. 22, LT-72251   Muziejaus g. 31, Telšiai, LT-87355

Tel. 8 699 61 116

Įm. kodas 9347364


 
Tel. 8 686 51 111
Įm.kodas 193179274
LT92 7181 700000606152
Go to top
X

Right Click

No right click